16 هزار متر حفاری چاه نفت و گاز در مناطق نفتخیز

Jahan e-Sanat - - News -

شاهد حضور سرمایهگذاران کرهای در استان گیالن باشیم.

در این نشست دو شرکت توافق کردند که براساس قراردادهای مبادله شده بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری کره شهرهای مطالعه شده و شهرهای قابل مطالعه در زمینه پروژههای فاضالب )زیس//تمحیطی( بررس//ی و پس از اولویتبندی و تصویب وزارت محیطزیست کره در مورد سرمایهگذاریهای الزم اقدامهای بعدی انجام شود.

با مدیریت عملیات ویژه شرکت ملی حفاری ایران در سه ماه نخست امسال 16 هزار و 522 متر حفاری چاههای نفت و گاز به روش افقی و جهتدار در مناطق نفتخیز کشور با موفقیت محقق شد. مهران عالیپور مدیر عملیات ویژه حفاری در اینباره گفت: این متراژ حفاری با بهرهگیری از دانش فنی و تجارب ارزشمند متخصصان و کارشناسان شرکت بر روی 31 حفره صورت گرفت.

وی افزود: با توجه با ش//رایط عرضه و تقاضا و کیفیت خدمات ارائه ش//ده از سوی شرکت ملی حفاری این میزان حفاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل دو هزار و 673 متر بیش از 16 درصد افزایش دارد.

عالیپ//ور اظه//ار ک//رد: در اجرای این خدم//ات در مدت پی//ش عالوه بر پروژههای کلید در دس//ت ش//رکت به شرکتهای ملی مناطق نفتخیزجنوب، ش//رکت نفت فالت قاره و دیگر ش//رکتهای متقاضی خدمات حفاری افقی و جهتدار ارائه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.