خانههای نوساز فروش نمیرود

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نیم- رییس کمیس//یون عمران مجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر نرخ مس//کن از تورم س//بقت گرفته اس//ت، گفت: کاهش ق//درت خرید مردم به افزایش تقاضا ب//رای خرید و فروش واحدهای قدیمیس//از منجر ش//ده اس//ت. محمدرضا رضاییکوچی با اشاره به برخ//ی اخب//ار مبنی بر افزایش تقاضا برای خری//د و فروش خانههای قدیمیساز، گفت: کاهش قدرت خرید مردم در سالهای اخیر عالوه بر دامن زدن به رکود بازار مسکن، خرید و فروش خانههای نوساز را با مشکل مواجه کرده است.

نماینده مردم جهرم در مجلس ش//ورای اسالمی با تاکید بر اینکه ارزانتر بودن قیمت خانههای قدیمیس//از نسبت به نوساز علت اقبال بخش اعظمی از جامعه به خرید آن اس//ت، افزود: متاس//فانه سبقت گرفتن قیمت مس//کن از نرخ تورم بسیاری از معامالت این حوزه را با مشکل مواجه کرده است. وی با بیان اینکه برای ایجاد تمایل در مردم نس//بت به خرید واحدهای نوس//از باید قدرت خرید آنها تقویت شود، تصریح کرد: ایجاد س//ازوکاری برای افزایش تولید مس//کن در شرایط فعلی بهترین مکانیس//می اس//ت که میتواند بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کند.

رضاییکوچ//ی خروج از رکود بخش مس//کن را در گرو حمایت از س//اخت و س//از خواند و به خانه ملت گفت: هر چند افزایش خرید و فروش مس//کن چند سال س//اخت در ماههای اخیر خبر خوبی برای رونق این بازار است اما باید با ارائه برخی مشوقها از جمله تسهیالت ارزانقیمت برای ساخت و ساز رونق این بازار در سایر بخشها را نیز دنبال کنیم.

وی با اش//اره به مولفهای که میتواند تا حدودی به رشد معامالت مسکن منجر شود، افزود: متاسفانه وجود بیش از 2/5 میلیون خانه خالی در کشور اجازه رونق را از این بازار سلب کرده است، از این رو در جریان ایجاد رونق در این بازار باید اخذ مالیات از این نوع واحدها در دستور کار قرار گیرد زیرا با این امر به طور حتم حجم معامالت مسکن بیشتر خواهد شد. رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی یادآور شد: بازار مسکن در دولت دوازدهم باید با برنامهای منسجم و وزارتخانهای تفکیکشده به سمت رونق و خروج از رکود هدایت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.