ساخت سامانکدهها و مراکز ماده 16 از وظایف شهرداری است

Jahan e-Sanat - - News -

در مراسمی با حضور جمشیدپور سرپرست شهرداری رشت، سیدرضا موس//ویروزان، رییس کمیس//یون فرهنگ//ی اجتماعی ش//ورا، فاطمه شیرزاد س//خنگوی شورا، بهارمست معاون خدمات ش//هری شهرداری، مجتبی شهرستانی مدیر پیشگیری و رفع تخلفات ش//هری شهرداری رشت، فاطمه قدیمیحرفه مدیر ارتباطات و امور بینالملل ش//هرداری رشت، عاشوری مدیر منطقه چهار شهرداری رشت، حسنی مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری رشت و جمعی از ش//هروندان محله حمیدیان اولین سامانکده بانوان ش//هرداری رشت افتتاح ش//د. جمشیدپور ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزهداران اذعان داشت: راهاندازی سامانکده در راستای ساماندهی افراد کارتنخواب و در راه مانده و ابن سبیل است.

سرپرس//ت شهرداری رش//ت با تاکید بر ضرورت آموزش افراد تحت پوشش این سامانکدهها تصریح کرد: با آموزش و اشتغالزایی برای این افراد ضمن تامین بخش عظیمی از بحث مالی امکان بازگشت دوباره آنان به خیابان با وضعیت قبلی آنان میسر نخواهد شد. وی ساخت سامانکدهها و مراکز ماده «16» را از وظایف شهرداری خواند و افزود: شهرداری برای نگهداری از این دو مرکز به مبلغی بیش از 30 میلیون تومان در ماه نیاز دارد. لذا شایسته است سازمانهای مردم نهاد و NGO ها در این زمینه حامی و کمکرسان شهرداری باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.