استردادتوربینسوالرپسازدهسالبهشرکتآغاجاری

Jahan e-Sanat - - News -

توربین س//والر مارس تاسیسات تقویت و تزریق گاز کرنج از شرکت خارجی بازپس گرفته شد. عبدالمحمد راجی رییس امور حقوقی و قراردادهای شرکت آغاجاری با تش//ریح این خبر توضیح داد: در س//ال 1387 توربین سوالر مارس ایستگاه تزریق گاز 600 کرنج با اشکال مواجه شد که جهت تعمیر بخشخصوصی واگذار شد و پس از تعمیر و بازسازی، نصب و راهاندازی شد ولی پس از گذشت یکسال از راهاندازی آن مجددا، دچار مشکل و برای بار دوم نیز به شرکت خصوصی واگذار و جهت تعمیر به کشور امارات انتقال داده شد.

راجی با اش//اره به طوالنی ش//دن فرآیند تعمیر این توربین بیان کرد: بعد از گذش//ت دو سال که ش//رکت خصوصی توربین را در اختیار داشت طی نامهای اع//الم کرد با توج//ه به تحریمهای اقتصادی علیه ای//ران تا اعالم بعدی عودت توربین امکانپذیر نخواهد بود، که پس از دریافت نامه و اطالع از چگونگی کار با مراجعه به مراجع قضایی جهت بازگرداندن این توربین به چرخه تولید شرکت، پیگیری و اقدامات الزم صورت گرفت ولی با توجه به عدم حضور شرکت مذبور در کشور، عمال پرونده به صورت راکد باقی ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.