DAELIM

Jahan e-Sanat - - News -

با حضور نمایندگانی از ش//رکت DAELIM در شرکت آب وفاضالب استان گیالن زمینههای همکاری این دو ش//رکت مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا حسینی مدیرعامل شرکت آبوفاضالب استان گیالن با اشاره به قرابت فرهنگی بین مردم کره و ایران ضمن ارزیابی مثبت این نشست اظهار امیدواری کرد در آیندهای نزدیک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.