اتمامریلگذاریمسیرقزوین-رشتتاپایان69

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت راه- معاون وزیر راهوشهرس//ازی از پیشرفت 95 درصدی راهآهن قزوین- رش//ت خبر داد و گفت: فقط 41 کیلومتر از روسازی باقی مانده است تا بتوانیم گیالن را به عنوان یک استان دارای ظرفیت از نظر گردشگری و حملونقل باری به شبکه ریلی متصل کنیم. خیراهلل خادمی در حاشیه بازدید معاون اول رییسجمهور، معاون برنامه و بودجه و وزیر راهوشهرسازی از راهآهن قزوین- رشت- آستارا در منطقه منجیل اظهار داشت: محور ریلی قزوین- رشت- آستارا که قطعه آخر کریدور ریلی شمال- جنوب محسوب میشود در صورت تکمیل این محور در داخل کشور، کریدور ریلی شمال- جنوب از بندرعباس به بندر انزلی و در ادامه به آستارا میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.