پرواز مستقیم ایران و بلژیک پس از 60 سال

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا - یکی از شرکتهای هواپیمایی ایرانی موفق شد با کسب مجوز TCO پس از 60 سال نخستین خط پروازی مستقیم بین تهران و بروکسل را برقرار کند.

اولین بار 14 نوامبر سال 1958 خطوط هوایی سابنا ارتباط مستقیم پ//روازی بین دو پایتخت را برقرار ک//رده بود که بعد از مدت کوتاهی این پروازها لغو شدند. این پروازها که از روز 27 ژوئن)ششم تیر ماه( آغاز شده در حال حاضر تنها یک روز در هفته و با هواپیمای ایرباس 319 انجام میشود که گنجایش بیش از 130 مسافر را دارد. هرچند مدیرعامل این ش//رکت امیدوار اس//ت در آیندهای نزدیک دو پرواز در هفته میان تهران و بروکسل برقرار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.