توقف پروازهای ایران- نجف از امروز

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت راه- مقص//ود اسعدیس//امانی، دبیر انجمن ش//رکتهای هواپیمایی با تاکید بر اینکه ش//رکتهای ایرانی برای توقف پروازهای خود به فرودگاه نجف مصمم هس//تند، اعمال نرخهای غیرمنطقی از سوی این فرودگاه خصوصی را دلیل اخذ این تصمیم جمعی دانست و گفت: هیات عراقی برای مذاکره با ش//رکتها درباره فرودگاه نجف به ایران میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.