رشد32صنعتدرتاالرشيشهاي

Jahan e-Sanat - - News - اصل 44

در بهار سال 96 از ميان 38 صنعت حاضر در بورس تهران 23 صنعت با رشد و بازدهي مثبت مواجه شدند، 13 صنعت شاهد بازدهي منفي بودن//د و دو صنعت بدون تغيير باقي ماندند. به گزارش س//نا، سه گروه استخراج زغال س//نگ، استخراج معادن و محصوالت كاغذي بيشترين ريسك سرمايهگذاري را در ميان گروههاي بازار داشتند. در مقابل صنايع كمريسك بازار در اين مدت گروههاي بانكها و موسسات مالي، مخابرات و منسوجات بودند. جدول بازدهي و ريسك صنايع نشان ميدهد سه صنعت محصوالت كاغذي، قند و شكر و رايانه و فعاليتهاي وابسته در سه ماهه امسال بيش//ترين بازدهي را براي س//رمايهگذاران بورسي داشتند. بيشترينبازدهي از 39 صنعت حاضر در بورس تهران گروه محصوالت كاغ//ذي با 68 درصدي از ابتداي س//ال تا پايان خردادماه بيشترين بازدهي را نصيب سهامداران كرده است. بررسيها نشان ميدهد شاخص اين صنعت در هفته منتهي به خرداد 3/3درصد مثبت بوده و در يك ماهه خردادبازدهيمثبت5/5 درصديداشتهاست. دومي//ن صنعت پربازده بازار در بهار امس//ال گروه قند و ش//كر با بازدهي 48 درصدي بود. اين صنعت در هفته گذشته شاهد افت 2/5 درصدي شاخص بود اما در يكماهه خرداد4/2 درصد بازدهي مثبت داشت. سومين صنعت پربازده بازار در س//هماهه سالجاري رايانه و فعاليتهاي وابس//ته به آن اس//ت. اين گروه در فصل بهار بازدهي نزديك به 40 درصدي داشتهاست.چهارمينصنعتپربازدهبازارگروه انتشار، چاپ و تكثير بود. اين گروه با بازدهي 23 درصدي در بهار س//ال 96 در رده صنايع پربازده قرار گرفت. پنجمين صنعت پربازده بورس تهران در سه ماهه ابتدايي سالجاري گروه الس//تيك و پالستيك با بازدهي 17/5 درصدي بود. در حالي در مدت مورد بررسي شاهد بازدهي مثبت 23 صنعت بورسي بوديم ك//ه 13 صنعت با بازده//ي بين منفي 18 تا منفي8/0 درصدمواجهشدند.برهميناساس صنعت »فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط« با منفي 18 درصد بيشترين بازدهي منفي را در بهار امسال به خود اختصاص داد. دومين صنعت با بازدهي منفي بهار امس//ال متعلق به گروه استخراج كانههاي فلزي با افت 10/8 درصدي شاخص بود. ساخت محصوالت فلزينيزبابازدهيمنفي8/6 درصديسومين صنعت منفي بهار امسال بود. وضعيت P/E بازار يك كارش//ناس بازار سرمايه عنوان كرد: اتفاقي كه هفته گذشته در بازارهاي جهاني افتاد و بر بازار داخلي هم تاثير داش//ت رشد قيمت فلز روي بود. ايمان مقدس//يان، مدير معامالت كارگزاري بانك كش//اورزي ضمن بي//ان مطلب فوق گفت: تحت تاثير افزايش نرخ جهاني روي برخي از شركتهاي مرتبط در ب//ازار داخل//ي از روند اين رش//د قيمتي بينصي//ب نماندند. وي در ادامه افزود: اغلب اين ش//ركتها طي چند سال اخير در روند توليد با مشكالت اساسي همچون استحصال خاك مرتبط با فعاليتشان مواجه بودند اما اين رشد قيمتي براي آنها يك محرك مثبت خواهد بود. اين كارشناس بازار سرمايه با اعالم اينكه شاخص كل بورس همچنان در آستانه 79 هزار واحد قرار دارد، گفت: در حال حاضر نسبت شاخص قيمت به درآمد 6/8 تا 6/9 است. البته از آنجا كه ميانگين بازار در اين مدت هميش//ه باالي 7 بوده اگر س//اير شرايط ثابت بماند، انتظار ميرود شاخص در برخي نقاط حمايت شود و شاهد رشد بازار باشيم. مقدسيان با بيان اينكه رشد بخشي از بازار به قيمت كاموديتيها وابسته است، گفت: رشد قيمتي فلزات از جمله روي، مس، فلزات اساسي و حتي سنگ آهن ميتواند بازار را تح//ت تاثير قرار دهد. اين كاالها مصارف صنعتي دارند، بنابراين رشد آنها سيگنالي به بازار است و معياري براي رشد اقتصادي در دنيا خواهد بود. وي در ادامه به عوامل موثر رش//د بازار سرمايه كشور اشاره كرد و اظهار داشت: افزايش قيمت نفت ميتواند در بخش قابل توجهي از بازار تاثيرگذار باشد. اين فعال بازار سرمايه با بيان اينكه نرخ بهره بانكي نيز يك عامل مهم محسوب ميشود، گفت: نرخ بهره بانكي بس//يار باالس//ت و نياز به اصالح دارد. مقدسيان درخصوص آينده بازار اظهار كرد: رش//د قيمت فلزات و نفت، تعيين نرخ بهره و ساماندهي بانكها و موسسات اعتباري باعث حركت بازار س//رمايه خواهد شد و اگر تغييرات اساسي در اين متغيرها صورت نگيرد بازار روند فعلي را ادامه ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.