ويژگي تامين مالي در بازار سرمايه

Jahan e-Sanat - - News -

بهطوركليانتشاراوراقبادرآمدثابتازطريقبازارسرمايهوفرآينددريافتتسهيالت و تامين مالي از اين بازار راحت تر از بازار پول است و يكي از مهمترين مزيتهاي تامين ماليازطريقاينبازارنحوهبازپرداختآناست.عليرضاسيري،مديرعاملتامينسرمايه سپهر ضمن بيان مطلب فوق در گفتوگو با سنا، با اشاره به مزيتهاي انتشار اوراق با درآمد ثابت، اظهار داشت: در تامين مالي از طريق بازار سرمايه اين امكان وجود دارد كه به واسطه داراييهاي غير مولد كه بانكها به عنوان وثيقه نميپذيرند، اوراق منتشر شود. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه بانكها شايد زمين يا ساختمان اداري يك بنگاهتوليديرابهعنوانوثيقهقبولنكننداماباابزاريمثلصكوكقابليتتامينمالي از اين داراييها وجود دارد. وي با تاكيد بر اينكه با ورود ابزارهاي مالي جديد مثل انواع صكوك فرآيند تامين مالي تسهيل شده است، تصريح كرد: عالوه بر تسهيل و تسريع تامين مالي در بازار سرمايه، مدت زمان اين تامين مالي نيز در بازار سرمايه براساس نوع طرح قابل تنظيم است. وي يكي از مهمترين مزيتهاي تامين مالي از طريق بازار سرمايه را نحوه بازپرداخت دانست و گفت: پس از دريافت تسهيالت از بانكها، منبع مالي دريافت شده طي چند سال و بهطور ثابت پرداخت ميشود درحالي كه از طريق انتشار اوراق، اصل آن در دوره آخر پرداخت ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.