رشد ارزش بازار فرابورس

Jahan e-Sanat - - News -

گروه ب/ورس- نخس//تين هفته معامالتي تيرماه 96 درحالي براي بازار فراب//ورس به پايان رس//يد كه متاثر از تعطيالت عيد فطر سرمايهگذاران تنها طي س//ه روز معامالتي به دادوس//تد اوراق بهادار پرداختند كه در نتيجه آن متغيرهاي شاخص كل و ارزش بازار با افزاي//ش و حجم، ارزش و تعداد دفعات معام//الت با كاهش نس//بت به هفته پيشينروبهروشدند.درهفتهمعامالتي منتهي ب//ه 10 تيرماه آيفكس افزايش نزديك به ي//ك درصدي را تجربه كرد وروزچهارشنبهدرارتفاع019 واحدي ايستاد.بااينصعودشاخصكلفرابورس بازدهي خود از ابتداي سال را دوباره به چهار درصد رساند. همچنين ارزش بازار فراب//ورسنيز7/0 درصدرش//دكردتا از ابتداي س//ال نزديك به چهار درصد افزايشيابد.هفتهگذشتهباالترينحجم و ارزش معام//الت در روز ش//نبه رقم خورد بهط//وري كه يكه//زار و 111 ميليون ورقه بهادار به ارزش يكهزار و 910 ميليارد ريال در مجموع بازارهاي فرابورسخريدوفروششدكهازروزهاي معامالتي يكشنبه و چهارشنبه بيشتر بود.در مجموع در هفتهاي كه پش//ت س//رگذاشتيميكهزارو955 ميليون ورقه در 86 هزار دفعه دادوستد شد كه ارزشآنرقمس//ههزارو204 ميليارد ريال بود. در مقايس//ه با هفته پيشين به علت كمتر بودن روزهاي معامالتي ش//اهد كاهش حج//م، ارزش و تعداد دفعاتمعامالتبوديم.بررسيمعامالت انجام شده در بازارهاي فرابورس نشان ميدهد به ترتيب در بازارهاي اول، دوم، پايهوابزارهاينوينماليبهترتيب961، 229 1147و و41 ميليونورقهبهاداربه 1374،742،325شزرا 959و ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت. همچنين در ميان بازارهاي فرابورسي تنها بازار اول با افزايش چه//ار درصدي حجم و بازار شركتهاي كوچك و متوسط با رشد كمتر از ني//م درصدي ارزش معامالت روبهروشدند.درميانابزارهايمعامالتي بازار ابزارهاي نوين مالي نيز صندوقهاي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.