جمهوریاسالمیایران وزارتراهوشهرسازی سازمانراهداریوحملونقلجادهایاستانکرمانشاه

Jahan e-Sanat - - News -

سرمايهگذاريقابلمعاملهباالترينحجم و اوراق بدهي بيشترين ارزش معامالتي را به ثبت رساندند. به اين ترتيب اوراق بدهي، ETF ها و اوراق تس//ه به ميزان ‪14 ،0/7‬ و 0/3 ميلي//ون ورقه به ارزش 132،639 188و ميلياردريالخريدو فروش شدند. در نهايت ارزش معامالت خرد بازار سهام در مجموع بازارهاي اول، دوم، پايه، SME و مشتقه به يكهزار و 248 ميليارد ريال رسيد و گروه فلزات اساسي با سهم 14 درصدي از اين رقم در صدر ساير صنايع فرابورسي ايستاد. پس از آن گروههاي حملونقل و ساير محصوالتكانيغيرفلزيسهم21 و11 درصدي را كس//ب كردند و در ردههاي دوم و سوم قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.