سود 334 ريالي »كدما«

Jahan e-Sanat - - News -

معدني دماوند صورتهاي مالي 12 ماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمايه معادل 30 ميليارد ريال به صورت حسابرسيشده منتشر كرد. شركت معدني دماوند در سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 توانست معادل 97 ميليارد و 764 ميليون ريال درآمد عملياتي كسب كند. از درآمد اين ش//ركت بهاي تمامشده درآمدهاي عملياتي كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 25 ميليارد و 424 ميليون ريال به دس//ت آمد. از سود ناخالص اين شركت نيز هزينههاي فروش، اداري و عمومي و همچنين هزينههاي عملياتي كس//ر شد و سود عملياتي دوره به مبلغ 12 ميليارد و 962 ميليون ريال رسيد. از سود عملياتي دوره نيز هزينههاي مالي و ماليات كسر و با افزوده شدن درآمدهاي غيرعملياتي به آن س//ود خالص دوره برابر 10 ميليارد و 25 ميليون ريال محاس//به ش//د و بر اين اساس مبلغ 334 ريال سود به ازاي هر سهم محقق شد. از سود خالص دوره زيان انباشته ابتداي سال كسر ش//د و در نهايت مبلغ 550 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي »كدما« منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.