پوشش 50 درصد سود افست در 6 ماه

Jahan e-Sanat - - News -

افس//ت پيشبيني درآمد هر س//هم س//ال مالي منتهي به 31 شهريور 96 را در دوره واقعي شش ماهه به صورت حسابرسيشده منتشر كرد. شركت افست در جديدترين اطالعيه براساس عملكرد واقعي شش ماهه، پيشبيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به 31 ش//هريور 96 را با سرمايه 200 ميليارد ريالي مبلغ 1/433 ريال بهطور خالص پس از كس//ر ماليات اعالم كرد. اين ش//ركت س//ود هر سهم را در گزارش قبل 1/416 ريال اعالم كرده بود كه ب//ا افزايش يك درصدي در گ//زارش جديد اين رقم را به 1/433 ريال رس//انده است. »چافست« در نيمه نخست سال مالي جاري با كنار گذاش//تن 734 ريال معادل 51 درصد از س//ود اعالمي را پوشش داده است. يادآور ميشود گزارش براساس عملكرد شش ماهه حسابرسينشده مقايسه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.