اعالم عملكرد 6 ماهه »وآذر«

Jahan e-Sanat - - News -

س//رمايهگذاري توس//عه آذربايجان صورت مالي دوره شش ماهه منتهي به 30 اس//فند ماه 95 را با سرمايه معادل 100 ميليارد ريال به صورت حسابرسيش//ده منتشر كرد. شركت سرمايهگذاري توسعه آذربايجان در دوره ش//ش ماهه س//ال مالي منتهي به 31 شهريورماه ،1396 مبلغ س//ه ميلي//ارد و 317 ميليون ريال درآمدهاي عملياتي داش//ت. از درآمد اين ش//ركت هزينههاي فروش، اداري و عمومي و همچنين هزينههاي عملياتي كس//ر ش//د و زي//ان عملياتي دوره به مبلغ سه ميليارد و 93 ميليون ريال رسيد. از زيان عملياتي دوره نيز هزينههاي مالي كسر و درآمدهاي غيرعملياتي اضافه شد و زيان خالص دوره به مبلغ پنج ميليارد و 504 ميليون ريال رسيد و بر اين اساس به ازاي هر سهم 55 ريال زيان شناسايي شد كه نسبت به دوره مشابه سال 94 معادل 66 درصد بهبود زيان نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.