سهم 80 درصدي شبهدولتيها از واگذاريها

Jahan e-Sanat - - News - آمار

عضو كميس//يون ش//وراها و ام//ور داخلي مجلس، معتقد اس//ت نياز كنوني اصل «44» قانون اساس//ي تح//ول در بخ//ش اج//را و همچنين ش//يوه و فرآيند واگذاري است چرا كه كمتر از 20 درصد واگذاريها به بخشخصوصي واقعي بوده است. علياصغر يوسفنژاد در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به اجراي ناصحيح اصل «44» قانون اساس//ي در كشور گفت: بخشي از اقدامات در خصوصيسازي صحيح و بخشي ناصحيح بوده است و در واقع خصوصيسازي در اقتصاد كشور مظل//وم واقع ش//ده كه قوانين و عملك//رد آغازين آن صحيح ب//وده اما به مرور زمان تح//ت تاثير برخي از مسايل غيرتخصصي و غيرفني همانند تقاضاي برخي مسووالن استاني و حتي برخي نمايندگان براي تاخير در اين امر قرار گرفته اس//ت. نماينده مردم س//اري و مياندرود در مجلس ش//وراي اس//المي، با بيان اينكه عملكردها در قيمتگذاري و شناسايي براي واگذاريها تا حدودي اصل «44» قانون اساسي را كماثر و كمرنگ كرده اس//ت، افزود: مجلس باي//د در اين بخش ورود كند و كميس//يونهاي تخصصي و كميس//يون اصل 44 بايد بر نح//وه و چگونگي اجرا و همچنين اجراي اصولي و صحيح آن نظارت كنند. يوس//فنژاد با اشاره به اينكه مقرر ش//ده بود ب//ا اجراي اصل «44» قانون اساسي اقتصاد كشور دچار تحول شود، ادامه داد: اين تحول بايد در قيمت تمامشده، بهرهوري، تاثيرگذاري سرمايههاي بخش خصوصي در اقتصاد، انجام صحيح تكاليف حاكميتي توسط دولت، كاهش تصديگري و چابكسازي دولت صورت ميگرفت و دولت بيشتر در سياس//تگذاري و برنامهريزي مداخله كرده و راندمان بخش خصوص//ي و غيردولتي افزايش مييافت كه تا حدود زيادي اين اهداف و برنامهها انجام نشده است. وي با بيان اينكه براساس آمار و ارقام ارائه شده درباره واگذاريهاي واقعبينانه كمتر از 20 درصد به بخش خصوصي بوده است، يادآور شد: مابقي واگذاريها به بخش دولتي يا مجموعههاي وابس//ته به دولت واگذار شده كه با اين شيوه و روش به اهدافي كه قانونگذار برنام//ه در برنامه شش//م توس//عه به دنب//ال آن بوده نميتوان دس//ت يافت، البته كميس//يون ويژه اصل 44 قانون اساسي در س//الجاري پس از شكلگيري جلس//ات خوبي و منظمي داشته و اقداماتي طراحي ك//رده تا از جنبههاي نظارتي تالش كند اصل 44 به نحو مناس//ب و موثري انجام ش//ود.اين نماينده مردم در مجل//س دهم افزود: نياز كنوني اصل «44» قانون اساسي تحول در بخش اجرا و دولت و همچنين شيوه و فرآيند واگذاري اس//ت، كه البت//ه فرآيند واگذاري ني//ز نمايندگان مجلس به عنوان عضو در ش//وراهاي واگ//ذاري ميتوانن//د اثرگذار باش//ند و دولت بايد در س//ال اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال توجه بيشتري به اين موضوع داشته باشد تا بتواند اهداف قانونگذار را تامين كند. عضو كميس//يون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اس//المي تصريح كرد: بايد بنگاههاي باقيمانده به بخش خصوصي واقعي واگذار ش//ود تا از واگذاري به ش//ركتهاي ش//بهدولتي جلوگيري شود و با اين اقدام فعاليت بخش ش//بهدولتي نيز ش//فاف ميش//ود و نقش نظارت//ي مجلس در اين بخش قطعا تاثيرگذاراس//ت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.