حمایتکمرشکنازمالسوختگان

Jahan e-Sanat - - News -

گروهبازرگانی-شایدهنوزکسیحادثه آتشسوزیوفروریختنساختمانپالسکو کهپیشازظهر03 دیماهس//الگذشته اتفاق افتاد را به دلیل حواش//ی خاصی که داشت، فراموش نکرده باشد؛ حادثهای که منجربهشهادت61 آتشنشانوچندتن از افراد عادی و همچنین از بین رفتن بخش اعظمیازالبسهوپوشاکواحدهایتولیدیو توزیعیشدکهنهتنهابازارپوشاکراتاحدی دچارمشکلکردبلکهصاحبانپالسکورابه خاک سیاه نشاند. اما اندکی پس از گذشت این حادثه، مسووالن مختلف از رسیدگی به مشکالتکسبهپالسکووهمچنیناعطای وامهای مختلف به آنها خبر دادند اما به نظر میرسدهنوزمشکالتبرایپالسکونشینان تمامی ندارد چراکه به گفته رییس اتحادیه پیراهندوزان و پیراهنفروشان، هیچکدام از کسبه پالسکو موفق به دریافت وام نشدهاند چراکهامکانپرداختسود81 درصدیبرای اینتولیدکنندگانوجودندارد.

مجتبی درودیان در این خصوص اعالم ک//رد: با توجه به مش//کالت اقتصادی که کسبه پالسکو پس از تخریب ساختمان و آتشسوزی با آن مواجه شدند، در کارگروه دولتکهدرماههایپایانیسال59 برگزار ش//د، مصوب شد 9 درصد از س//ود وام را س//ازمانبرنامهوبودجهو9 درصدبقیهرا خود کسبه پرداخت کنند اما حاال از سود 18 درصدی صحبت میکنند که کس//به پالسکو قادر به اخذ وام مذکور نیستند. این در حالی است که به فاصله کوتاهی از این اظهار نظر، علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در خصوص اظهارات رییس اتحادیه پیراهندوزان و پیراهنفروشان مبنی بر عدم اعطایتس//هیالتبانرخسود9 درصدبه کسبهپالسکوگفت:تابهحالچنینچیزی نشنیدهبودمکهقراراستبهکسبهوامباسود 9 درصداعطاشودوبایدبگویمآقایدرودیان غیرمسووالنهصحبتکردهاست.

همچنین محسن بیگلری، عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیزباتاکیدبراینکهحادثهدیدگانساختمان پالسکو نیازمند توجه ویژه از سوی دولت هس//تند و باید س//ازمان برنام//ه و بودجه 50 درصد از س//ود وام 18 درصدی کسبه پالس//کو را پرداخت کند، بی//ان کرد: این انتظار وجود داش//ت که مبالغی به صورت بالعوض در اختیار کسبه پالسکو قرار گیرد چراکهوامباس//ود81 درصدگرهیازکار آنهابازنمیکند.

س/ود دو رقمی برای پالس/کو منطقینیست

حاال پس از گذشت چند روز از این اظهار نظرها، رییس اتاق اصناف اعالم کرده است کهبهتربودبهصاحبانواحدهایحادثهدیده پالسکو وامی کمبهرهتر از 18 درصد تعلق گیرد اما به هر حال بر اساس شرایط موجود آنچهبهکسبهپالسکوتعلقگرفته،بهترین تس//هیالت ممکن است هر چند مقصران اصلی این حادثه ش//اید 15 درصد بیشتر خسارتپرداختنکردهباشند.

علی فاضل//ی به ارائه توضیحاتی درباره تصویب وامهایی با س//ود 18 درصد برای کسبهپالسکوپرداختوگفت:درجلساتی که در این خصوص برگزار ش//د، به عنوان یک//ی از اعضای کارگروه حضور داش//تم و همیش//ه اصرار داشته و داریم که نرخ سود دورقمیبرایحادثهدیدگانپالسکومنطقی نیست و باید در صورت مهیا شدن شرایط، نرخ آن تکرقمی شود.وی ادامه داد: اکنون عدهایصحبتهاییرامطرحمیکنند.بایدبه نمایندگانصنفیبگوییمحقنداریمتشویش اذه//ان عمومی کنیم و به مردم موضوعی خالف واقع بگوییم. من این کار را نمیکنم و دوستان در اتحادیههای مربوطه نیز این اجازه را ندارند.رییس اتاق اصناف تاکید کرد: طبق اعالم قرار بر آن بود که به این کسبه وامیتاسقف003 میلیونتوماندادهشود ک//ه باید در این عبارت به کلمه »تا« دقت شود یعنی بر اساس نوع کار، فضا، سرمایه و مسایلی از این دست به هر واحد وامی بین یکتا003 میلیونتومانتعلقگیرد.بحث تعیین خس//ارت نیز بر عهده اتحادیههای صنفی مربوطه گذاشته شد اما به هر حال هیچگاه و در هیچ مصوبهای از وامی با بهره تکرقمی یاد نشده است و از روز اول بحث برسروامهای81 درصدیبود.

وی ادام//ه داد: البته در کنار این درصد س//ود، برخی معافیتها نیز دیده ش//د. به عنوان مثال قرار بر آن شد که افراد وامگیرنده به مدت یک سال از بازپرداخت معاف شده و برای آنها بخشودگی جرایم مالیاتی بیمهای در دستور کار قرار گیرد یا کارگرانی که در آن مجموعه فعالیت داشتند و بیمه نبودند، مشمولدریافتحقوقشوند.اینمواردهمه از تسهیالتی بوده که برای اهالی پالسکو در نظرگرفتهشدهاست.

رییس اتاق اصناف اف//زود: آنچه بنیاد مستضعفانودولتقبولکردهبودند،اکنون اجرا میش//ود اما به هر حال شروطی برای اعطای این وام در نظر گرفته شده است از جمله آنکه از کسبه خواسته شده در محلی کهبرایآنهادرنظرگرفتهشده،مستقرشوند و اجارهنام//ه مربوطه را ارائه کنند. حال اگر فردیهنوزدراینمرکزمستقرنشدهوهویت اوموردتاییدقرارنگرفتهاست،چگونهمیتوان از بانکها انتظار داشت که برای او وامی در نظربگیرند!؟بااینوجودهمچنانبرایاین افراد نیز مهلتی سه هفتهای در نظر گرفته شده تا در این محل مستقر شده و مدارک مربوطه را تهیه و به بانک ارائه کنند.

وام بانک/ی برای مس/تاجران پالسکو

فاضلی همچنین اظهار کرد: نکته دیگر آنکه از ابتدا قرار بر آن بود که به مستاجران پالسکو وامی تعلق نگیرد اما بر اساس اصرار اتاقاصنافایراناینموضوعبهتصویبرسید کهحتیمستاجرانپالسکوهممشمولوام ش//وند و تنها این وام به صاحبان سرقفلی تعلقنگیرد.

ویدرعینحالگفت:اکنونتسهیالت متعددیبرایپالسکونشیناندرنظرگرفته شده است. اینکه در چنین شرایطی عدهای بخواهندباطرحمسایلانحرافیآبراگلآلود کنند،اقدامدرستینیستومنفکرمیکنم اینگونهبرخوردهادرراستایتضعیفبرخی نهادهاست و حالت سوءاستفاده دارد. ما از این همه تس//هیالت نام بردیم و آنچه باید تعلقمیگرفته،اکنونبهکسبهاینواحدها تعلقگرفتهاست.

رییس اتاق اصناف در پاس//خ به سوالی مبنیبراینکهآیابهترنبوددرچنینشرایطی تسهیالت بهتری برای کسبه مهیا میشد گفت:درجایگاهینیستمکهبخواهمبگویم بنیادمستضعفانمقصرماجرایپالسکوبوده یا خیر اما مستاجری که برخالف قانون عقد قرارداد عمل کرده و واحد خود را به مستاجر دیگ//ری اجاره داده، آیا باید از تس//هیالت بهرهمندشود!؟طبققانون،سپردنملکبه موجرسومخالفمحسوبمیشود.حتیاز دولت خواستهایم که این موارد را هم نادیده بگیرد و برای افرادی که عمده سرمایهشان در این پاساژ از بین رفته، تسهیالتی در حد توان قائل شود.

فاضلیادامهداد:اکنون057 هزاربنگاه غیرمجازدرایرانکارصنفیانجاممیدهندو اگربخواهیمهموارهبهحمایتازاینواحدها بپردازیم،آیاخودشمابهعنوانمصرفکننده نمیگویید چرا جل//وی ارائه این خدمات مناسبگرفتهنشدهوحقوقمصرفکنندگان مورد توجه قرار نمیگیرد!؟ نشدوامیباسودکمتربگیریم رییس اتاق اصناف در پاس//خ به سوال دیگری مبن//ی بر اینکه آیا فکر نمیکنید به عنوان رییس ات//اق اصناف و یک فعال صنفی نیاز به آن است که دفاع بیشتری از حقوق همصنفان خود که بخش عظیمی از سرمایهشان را در این شرایط از دست دادهاند، داشتهباشید،گفت:تاجاییکهقدرتداشتم از حقوق اهالی صنف دفاع کردهام تا بتوانم بیشترینتسهیالترابرایآنهادریافتکنم امادرخصوصوامکمبهرههرچهاصرارکردم موفق نش//دم و آنچه هم در بخش بانکی و دولتی صورت گرفت، تماما بر اساس قوانین موجود کشور بود.

ویادام//هداد:نزدی//کبه007 کارگر پالسکوبیمهنبودند.آیاچنینرویهایخالف قانون نبوده است؟ آیا افرادی که در اصناف کار میکنند، این اجازه را دارند که کارگران رابهاستثماربکشند؟بااینوجوددرپرداخت تسهیالت هیچ یک از این موارد دیده نشد و ما خواستیم دولت تمام این موارد را به نوعی نادیدهبگیرد.

تس/هیالت فعل/ی، بهتری/ن تسهیالتممکناست

فاضلی به ایس//نا گفت: آنچه اکنون به عنوانتسهیالتبهاهالیپالسکوواگذارشده، قطعاایدهآلترینشکلتسهیالتنخواهدبود اماباتوجهبهشرایطموجودبهترینتسهیالت برای این افراد در نظر گرفته شده است. من هم قبول دارم که باید از حقوق اصناف دفاع کنم، اما بهتر آن اس//ت ک//ه موضوعات را یکسویهنبینیم.تاجاییکهامکاندریافت تسهیالت وجود داشت، این تسهیالت در اختیارپالسکونشینانقرارگرفتهاست.البته من هم به طور صددرصدی موافقم که باید وامهای کمبهرهتری به آنها تعلق میگرفت، کمااینکهامروزهمباقاطعیتمیگویمکهدر حوزهدفاعازتولیدبهره81 درصدیبانکی جای حرفی باقی نمیگذارد و با این بهره در توسعه صادرات غیرنفتی قابلیت رقابت با بنگاههای بزرگ دنیا را نخواهیم داشت، اما واقعیتچیزدیگریاست.

وی اظهار کرد: متاسفانه شرایط آنگونه که باید و ش//اید مهیا نیس//ت و در چنین شرایطیاینگونهتصمیمگرفتیمکهواحدها از همین تسهیالت موجود استفاده کنند، وگرنه چه کس//ی اس//ت که نداند بخش عمدهای از زندگی برخی افراد در پالس//کو سوخته و مقصران این ماجرا شاید بیش از 15 درصد خسارت پرداخت نکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.