12

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- همچنان پرداختن به موضوع احیای وزارت بازرگانی و تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت داغ است و کارشناسان ابعاد مختلف این تصمیم دولت همچون تغییر در قانون انتزاع مربوط به وزارت کشاورزی را بررسی میکنند. بر همین اساس عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص تفکیک وزارتخانه صنعت از بازرگانی اظهار داشت: تا امروز افراد زیادی در م//ورد تفکیک این دو وزارتخانه صحبت کردهاند اما اگر بخواهیم از حوزه مواد غذایی با این امر مواجه شویم باید بگوییم یک شبه، فعاالن این حوزه دچار سردرگمی شدند.علی شریعتی گفت: بعد از ادغام وزارتخانهها حوزه مواد غذایی با تشکیالتی روبهرو شد که تکلیف خود را نمیدانست و فقط میخواس//ت کار جهادی کند. طرح انتزاع خیلی از فرصتها را سوزاند و اتفاقهایی که میتوانست بیفتد را به وجود آورد.وی ادامه داد: در هیچ کجای دنیا مرس//وم نیست که بزرگترین شرکت بازرگانی آن کشور تابلوی دو وزارتخانه را داشته باشد. شرکت بازرگانی دولتی ایران یک تابلو برای وزارت جهاد و دیگری برای وزارت صنعت بر سردر خود نصب کرده که این از طنز روزگار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.