احتمالافزایشقیمت02 درصدیروغنبهزودی

Jahan e-Sanat - - News -

دالیلیمانندافزایشهزینههایتولیدازجملههزینههایکارگری،بستهبندی، تعرفههای واردات انواع روغن خام ...و باعث شده صنایع روغن نباتی به دنبال گران کردن روغن باشند. در همین خصوص دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی از درخواستافزایشقیمتبهسازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگانخبر داد و گفت: با توجه به هزینههای تحمیل شده و تعرفههای سنگین پیشبینی شده که سبب زیاندهی صنایع مختلف شده است، به نظر میرسد افزایش 20 درصدی قیمت روغن نباتی میتواند صنعت روغن نباتی را از حاشیه زیان بیرون بکشد.داریوش محمودی اظهار کرد: پیش از ماه رمضان درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داده بودیم چراکه افزایش هزینههای تولید، سبب شد صنایع روغن نباتی زیانده شوند و حتی صنایعی که در بورس حضور دارند، صورتهای مالیشان بیانگر زیانده بودن آنهاست و وضعیت خوبی ندارند.

وی با بیان اینکه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بررسی درخواست افزایش قیمت را به بعد از ماه رمضان موکول کرد، گفت: هماکنون این مساله در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حال بررسی است. این در حالی است که هیچ تولیدکنندهای راضی نمیشود قیمت محصولش را به حدی باال ببرد که مصرفکننده توان خرید آن را نداشته باشد چرا که کاهش تقاضای یک محصول از سوی مصرفکننده میتواند صنعت و تولیدکننده آن را با مشکالت عدیدهتری مواجه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.