گرانفروشیگوشتدرفروشگاههایزنجیرهای

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- در حال حاضر دام به صورت انبوه در بازار عرضه میشود اما تقاضا برای آن به دلیل قیمت باال وجود ندارد. این در حالی است که قرار بود فروشگاههای زنجیرهای، بخشی از گوشتهای وارداتی که کیلویی 29 هزار تومان تحویل داده میشد را کیلویی 31 هزار و 500 تومان بفروشند در حالی که به گفته رییس شورای تامین دام زنده، متاسفانه شاهدیم تا کیلویی 39 هزار تومان عرضه میشود.منصور پوریان با انتقاد از عدم نظارت بر قیمتها در سطح فروشگاههای زنجیرهای تصریح کرد: هفته گذشته همین فروشگاههای زنجیرهای گوشت را تا حدود 40 هزار تومان عرضه کردند بنابراین باید از سازمانهای نظارتی مانند تعزیرات و سازمان حمایت پرسید چرا با این موضوع برخورد نمیکنند.وی با بیان اینکه انتظار میرود با افزایش عرضه شاهد کاهش قیمت گوشت گوسفندی در هفته پیش رو باشیم، تصریح کرد: با شروع تعطیالت در هفته اخیر قیمت کمی کاهش داشته، دام زنده در کشتارگاه به 14 هزار تومان رسیده و الشه کشتار شده 32 هزار و 500 تومان عرضه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.