مرغ دوباره گران شد

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم-بهدالیلیهمچونتعطیلیدفاترمرغدارانبهجهتعیدفطر و همچنین کاهش بارگیری، بازار مرغ دوباره دچار نوسان شد. بر همین اساسرییساتحادیهپرندهوماهیازافزایش003 تومانیقیمتهرکیلو مرغ خبر داد.مهدی یوسفخانی گفت: نرخ هر کیلو مرغ زنده جلوی در مرغداری پنج هزار تومان، در کشتارگاه شش هزار و 850 تومان، توزیع جلوی در واحدهای صنفی هفت هزار تومان و خردهفروشی هفت هزار و 700 تومان است. همچنین نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر شش هزار و 700 توم//ان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ هفت هزار 700و تومان است.رییس اتحادیه پرنده و ماهی در خصوص پیشبینی وضعیت قیمت طی روزهای آتی تصریح کرد: با اعالم افزایش بارگیری از طرف مرغداران پیشبینی میشود قیمتها به روال سابق برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.