حکمرانی ترامپ در بازار انرژی

Jahan e-Sanat - - News - نمایه

گروه انرژی- ترام//پ از روزی که برصندلی ریاستجمهوری تکیه زد به دنبال تقویت صادرات انرژی آمریکاست تا در بازار حکمرانی کند.

دونالد ترامپ قرار است برنامه خود برایکاهشمحدودیتهایقانونیتولید نفت، گاز طبیعی و زغالسنگ آمریکا را اعام کند تا با تقویت تولید انرژی -که در حال حاضر هم در اوج شکوفایی قرار دارد- و صادرات آن به سراس//ر جهان، برای آمریکاییها اشتغال ایجاد کرده و به متحدان خود کمک کند.

دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا وعده داد که عصر طایی تجارت انرژی با افزایش صادرات گاز طبیعی، زغال و نفت فراخواهد رسید.

در این میان غول انرژی کرهجنوبی ‪SK Group‬ ب//ا ه//دف گس//ترش حض//ور در صنعت گاز ش//یل آمریکا، یک تفاهمنامه با جنرال الکتریک برای توسعه مش//ترک میدانهای گاز شیل آمریکا امضا کرده است.

ش//راکت ب//ا جن//رال الکتریک به ‪SK Group‬ کم//ک خواهد کرد گاز طبیعی مای//ع آمری//کا (LNG) را به کرهجنوبی آورده و همچنین در بحبوحه صادرات رو به رشد LNG آمریکا، آن را به سایر کشورها بفروشد.

کرهجنوبی که دومی//ن واردکننده ب//زرگ LNG در جه//ان اس//ت، ش//رکتهای گاز داخلی را در بحبوحه انتظارات نس//بت به وجود فرصتهای بیشتر در دوران دولت دونالد ترامپ، به سرمایهگذاری در پروژههای گاز آمریکا تشویق کرده است.

ش//رکت ‪SK Group‬ در بیانیهای اعامکردکهقصددارد8/1 تریلیونوون 1/6) میلیارد دالر( در آمریکا ظرف پنج سال آینده سرمایهگذاری کند و به دنبال حداکثر پنج تریلی//ون ون فرصتهای سرمایهگذاری احتمالی است.

طب//ق اع//ام ای//ن ش//رکت، س//رمایهگذاریهای مذکور به آمریکا کمک خواهد کرد ب//ه ارزش حدود دو تریلی//ون ون LNG در س//ال صادر کرده و ش//کاف تجاری میان دو کشور کاهش پیدا کند.

براساس گزارش رویترز، شرکت گاز کره که دومین خری//دار بزرگ LNG در جه//ان اس//ت، اعام کرده اس//ت که یادداش//ت تفاهمی با ش//رکتهای آمریکایی از جمله اکسون موبیل و انرژی ترانس//فر برای همکاری در پروژههای LNG آمریکا امضا کرده است.

اینشرکتتحتیکقرارداد02 ساله با شرکت‪Cheniere Energy‬ آمریکا قراراستنخستینمحموله LNG خود را اوایل ژوئیه دریافت کند.

در همین حال مقامات به خبرنگاران گفتهاند ترام//پ برنامه خود در مورد شعار جدید دولتش را که »حکمرانی در انرژی« اس//ت در دپارتمان انرژی تبیین خواهد کرد. آنها از ارائه هرگونه اطاعات در م//ورد اینکه ترامپ چه تغییری ممکن است در قوانین موجود که همین حاال هم جلوی ش//کوفایی صادرات را نگرفته اس//ت انجام دهد، خودداری کردند.

مای//ک کاتان//زارو که یک دس//تیار سیاس//تگذاری انرژی کاخ سفید است به خبرنگاران گفت: در حال حاضر ما در بخش انرژی آمریکا از عصر کمیابی به عصر فراوانی رسیدهایم. ما میخواهیم ک//ه از این منابع واف//ر در وطن خود و همچنین در خارج از کش//ور استفاده مفیدیبکنیم.

این س//خنرانی ترام//پ یک هفته قبل از دی//دار او با رهبران دولتهای اروپای//ی مرکزی و اروپای ش//رقی در ورش//و انجام میش//ود. این دولتها خواس//تار واردات مقادیر بیشتری از گاز طبیع//ی مایع آمریکا به بازارهای خود هس//تند تا در مقابل گاز روسیه جایگزینی داشته باشند.

ترامپ در س//ر راه خ//ود به اجاس G20 در هامب//ورگ آلمان، به ورش//و خواهد رفت. او قرار است در آلمان برای اولین بار از ابتدای ریاس//ت جمهوری خود ماقاتی رودررو با والدیمیر پوتین داشته باشد.

دونال//د ترامپ قص//د دارد گاز مایع طبیع//ی آمریکا را در دی//دار با رهبران کش//ورهای آس//یای مرکزی و اروپای شرقی طی هفته آینده در شهر ورشو، پایتخت لهستان مطرح کند.

رییسجمهور آمری//کا روزهای 5 تا 6 ژوئیه به لهس//تان س//فر کرده و در اجاس »س//ه دریا« متشکل از دریای بالتیک، قطب ش//مال و دریای س//یاه ش//رکت خواهد کرد. در این دیدار که برای اولینبار برگزار میش//ود، رهبران 12 کشور آسیای مرکزی و اروپای شرقی حضور خواهند داشت.

از س//وی دیگ//ر ریک پ//ری، وزیر انرژی آمریکا به خبرنگاران گفت: انتقال LNG )گاز مای//ع طبیعی( با کش//تی س//هم بزرگی در استراتژی »حکمرانی ان//رژی« خواهد داش//ت ام//ا صادرات زغالس//نگ و تکنول//وژی آمریکا که کمک میکن//د آلودگی نیروگاههای با سوخت زغالسنگ کاهش پیدا کند هم به همین اندازه اهمیت دارد.

او در ادامه گفت در مورد پتانس//یل صادرات زغالسنگ آمریکا به اوکراین با پترو پروشنکو، رییسجمهور این کشور در دیدار هفته گذش//ته او از واشنگتن گفتوگو کرده است.

پ//ری با قرض گرفتن ش//عار انرژی دول//ت اوباما گفت: دولت ترامپ اعتقاد دارد اولویت اس//تراتژی انرژی »از همه باالتر« است.

به گفت//ه کانال رادیوی//ی »صدای آمریکا«، تاسیس//ات »برت//ری انرژی« آمریکا به معنای ش//روع مجدد برنامه ص//ادرات گاز مایع طبیع//ی آمریکا به بازارهای اروپای شرقی و آسیاست که در دوره رییسجمهور سابق متوقف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.