انگیزه پایبندی به توافق وین

Jahan e-Sanat - - News -

در شرایطی که ذخایر جهانی نفت با وجود اجرای توافق کاهش تولید، در سطح باالیی مانده و قیمتهای نفت در ماه گذشته حدود یکپنجم کاهش یافت، به نظر میرسد اوپک مبارزه برای متعادل کردن بازار را میبازد.

اما یک مبارزه بااهمیت دیگر وجود دارد که این س//ازمان صادرکننده نفت تاکنون برنده آن بوده اس//ت. اعضای اوپک امسال بیش از سال گذشته درآمد داش//تهاند و دورنمای درآمد باالتر احتماال به اوپک انگیزه میدهد تا به توافق کاهش تولید پایبند بماند یا حتی کاهش تولید بیشتری صورت دهد.

طبق محاسبات رویترز بر پایه آمار اوپک برای متوسط تولید و قیمت سبد نفتی اوپک تا 20 ژوئن، نخستین کاهش تولید اوپک در هشت سال گذشته از ابتدای س//الجاری تاکنون 1/64 میلیارد دالر درآمد در روز برای این گروه به ارمغان آورده که بیش از 10 درصد نسبت به نیمه دوم سال 2016 افزایش داشته است.

در مقایسه با نیمه اول سال 2016 که قیمتهای نفت به حدود 27 دالر در هر بشکه )نزدیک به پایینترین قیمت 12 سال گذشته( سقوط کرد، با وجود اینکه تولید کشورهای صادرکننده نفت اوپک تغییر چندانی نداشته، افزایش درآمد اوپک 43 درصد بوده است.

اگر همانطور که اوپک امیدوار است، اشباع عرضه رفع شود، درآمد اوپک ممکن اس//ت در ادامه س//ال افزایش پیدا کند. اوپک به عاوه روس//یه و سایر تولیدکنندگان خارج از این سازمان، پس از توافق اولیه برای کاهش تولید در نیمه اول سال ،2017 در 25 ماه می موافقت کردند کاهش تولید را تا مارس سال آینده ادامه دهند.

شکیب خلیل، وزیر نفت سابق الجزایر در این باره به رویترز گفت: با وجود اشباع عرضه از سوی کشورهای غیراوپک که در این توافق حضور ندارند و تولید باالتر از حدانتظارلیبیونیجریه،انتظاردارمسوداوپکدرنیمهدومسال7102 بهدلیل محدود شدن عرضه در بازار در سه ماهههای سوم و چهارم باالتر باشد.

وی برآورد کرد درآمد اوپک به دنبال اقدام این سازمان در پایان سال 2016 برای کاهش تولید به میزان حدود چهار درصد، حدود هش//ت درصد در نیمه اول سال 2017 رشد کرده است.

به گفته این وزیر سابق، رشد کلی درآمد اوپک حدود 9 تا 10 درصد برای کل سال 2017 در مقایسه با سال 2016 خواهد بود.

تصمیم اوپک اواخر سال 2016 برای بازگشت به سیاست عرضه محدود که با همکاری روسیه و سایر تولیدکنندگان غیرعضو صورت گرفت، به یک دوره دو ساله که طی آن، این سازمان صادرکننده نفت به رهبری عربستان سعودی برای محدود کردن تولید رقیبان و افزایش سهم بازار، نفت بیشتری عرضه کرد و باعث شد روند کاهش قیمتها شتاب بگیرد، پایان داد.

دیوید فایفی، اقتصاددان ارشد شرکت بازرگانی گانوور بر این باور است که ش//دت کاهش درآمدی که عربستان سعودی در فاصله سال 2014 تا 2016 داشت، سعودیها را مجبور کرد پیش از اینکه بتوانند شیل آمریکا و سایر رقیبان غیراوپکی خود را شکست دهند، به پای میز اوپک بازگردند. با این همه توافق کاهش تولید، ضرر درآمدی که تاکنون داشتهاند را حداقل متوقف کرده است.

محاسبه رویترز بر مبنای آمار آژانس بینالمللی انرژی و آمار منتشره از سوی اوپک درباره تولید این سازمان مطابق برآوردهای شش منبع ثانویه است.

رویترز برای قیمت از سبد اوپک که شاخص گریدهای نفت فروخته شده از سوی کشورهای عضو این سازمان است، استفاده کرد و هدفش ترسیم روند کلی درآمدهای نفتی بوده و قصد نداشته برآورد دقیقی از درآمدهای صادرات نفت کشورها ارائه دهد.

رییس اقتصاددان گانوور میگوید درآمدهای باالتر در طول نیمه اول سال میادی جاری احتماال به تولیدکنندگان انگیزه کافی برای ادامه کاهش تولید و حتی در نظر گرفتن تدابیر بیشتر میدهد.

اگر نفت دوبی به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شود، قیمتها از ابتدای سال 2017 تاکنون 25 درصد باالتر از متوسط قیمت 41 دالر در سال گذشته بودهاند در حالیکه تولید اوپک در مدت مشابه، دو درصد یا 700 هزار بشکه در روز پایین متوسط سال 2016 بوده است.

این ارزیابیها باید اوپک و روسیه را نسبت به ارزش پایبندی به توافق کاهش تولید متقاعد کند و شاید آنها را تشویق کند برای جبران افزایش تولید لیبی و نیجریه و کسب درآمد باالتر در سال 2017 تولید بشکههای خود را بیشتر کاهش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.