دریافت پول صادرات پتروشیمی از چین در حال پیگیری است

Jahan e-Sanat - - News -

معاونوزیرنفتبابیاناینکهدرصادرات پتروشیمیبهچینمشکلینداریموفقط، مش//کل در موضوع پرداخت پول ناشی از صادرات اس//ت، گفت: این مساله به جایی رسیدهکهمقاماتارشددولتهایدوکشور بایددربارهآنمذاکرهکنند.مرضیهشاهدایی روز جمعه در گفتوگو با ایرنا درباره صادرات محصوالتپتروشیمیومشکاتمربوطبه دریافت پول صادرات به چین، بیان داشت تمهیداتیرااجراکردهوجلساتیرادراینباره برگزار کردهایم. دولت نیز در حال پیگیری اینمسالهبودهوازسفیرچیننیزتوضیحات الزم خواسته شده است.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروش//یمی افزود: قرار شده برای رفع این مشکل با وزیر اقتصاد چین نیز مذاکراتی انجام شود.ش//اهدایی درباره زمان حل این مشکل، گفت: این مساله به جایی رسیده که مقامات ارشد دولتهای دو کش//ور باید در این ب//اره مذاکره کنند. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه شاید الزم باشد برخی مقررات چین اصاح ش//ود، اضافه کرد: بخشی از مش//کات مربوط به اجرای قوانین جدید مبارزه با پولشویی در چین است. باید این موانع برطرف شود تا بتوان تبادالت بانکی صادراتپتروشیمیرابهراحتیانجامداد.به گزارش ایرنا، در هفتههای اخیر، مشکاتی در نق//ل و انتق//ال پول ناش//ی از صادرات محصوالت پتروشیمی به چین رخ داد که برخی از آن به عنوان بلوکه شدن پولهای ایراندرچیننامبردهبودند.برخیمنتقدان نیز بدون بررسی موضوع، اعام کرده بودند کهچینوارداتمحصوالتپتروشیمیایران را تحریم کرده است که این موضوع توسط نهادهایذیربط،تکذیبشد.درواقع،علت اصلی بروز مشکل در دریافت پول ناشی از صادراتمحصوالتپتروشیمیبهچیناین استکهکهازابتدایماهمی)11 اردیبهشت( امسال،قوانینمبارزهباپولشوییدربانکهای چین به اجرا درآمده است که براساس آن برایصادراتمحصوالتپتروشیمیوانتقال پولسختگیریمیشود.

پیش از این، مهدی شریفی نیکنفس، مدیرعاملشرکتبازرگانیپتروشیمیگفته بود: پول صادرات محصوالت پتروشیمی ای//ران در بانکهای چی//ن باقی نمانده و بلوکه نشده است، و به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانکهای چین برای صادراتمحصوالتپتروشیمیوانتقالپول سختگیری میشود.وی با بیان اینکه پول صادرات محصوالت پتروش//یمی ایران در بانکهایچینباقینماندهاست،خاطرنشان ک//رده بود: عاوه بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در چین، مشکل دیگر این است که بانکهای چینی هنوز بانکهای ایرانی را از فهرس//ت بانکها و شرکتهای دارای ریسک خارج نکردهاند.مدیرعامل شرکت بازرگانیپتروشیمیدربارهتاثیراینمشکل بر صادرات محصوالت پتروش//یمی ایران، گفتهبود:بهدلیلاینکهامکاننقلوانتقال پول وجود ندارد، صادرات محصوالت برخی شرکتها متوقف میش//ود.به گفته این مسوول، اکنون صادرات برخی شرکتهای پتروشیمی متوقف شده است، اما فعالیت ش//رکتهای دارای دفاتر فروش و شبکه عرضه در چین همچنان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.