اولین همایش تخصصی کمپرسورها در کشور برگزار می شود

Jahan e-Sanat - - News -

رییس اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها از برگزاری همایش مذک//ور در م//اه جاری خب//ر داد و افزود: در این همایش توان س//اخت کمپرسور در داخل کشور ارزیابی میشود.احمدرضا احرارنژاد با بیان اینکه کمپرسورها یکی از مهمترین و حیاتیترین تجهیزات مورد نیاز در صنایع کشور است، گفت: این همایش در راستای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« و با هدف توسعه و تعالی صنعت کمپرسور کشور برگزار میشود.وی در مورد روند برگزاری همایش توضیح داد: در اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها که با حمایت و مشارکت وزارتخانههای نفت، صنع//ت، معدن و تجارت و نیرو به عنوان گردهمایی تخصصی س//االنه صنعت کمپرسور کشور توسط مرکز آموزش هوایار برگزار میشود، قصد داریم شرایط خود را در ساخت و نگهداری کمپرسور که یکی از قطعات اصلی صنعت نفت و گاز به شمار میرود، مورد ارزیابی قرار دهیم.رییس اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها ادامه داد: این همایش با استقبال گسترده صنایع کشور و با حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اس//امی، مدیران ارشد وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و با سخنرانی متخصصان داخلی و بینالمللی به مدت یک روز 14 تیرماه سالجاری و در محل مرکز همایشهای بینالمللی کتابخانه ملی ایران برگزار میش//ود.احرارنژاد در مورد محورهای همایش مذکور نیز توضیح داد: طراحی و س//اخت کمپرس//ورها، سیستمهای مدیریت نگهداری و تعمیرات در کمپرسورها، بررسی راهکارها و روشهای ارتقا و نوسازی در کمپرسورها، بررسی آخرین دستاوردها و تکنولوژیهای نوین و نقش آن در انتخاب کمپرسورها و همچنین بررسی راهکارهای نوین صرفهجویی و افزایش بهرهوری در مصرف انرژی کمپرسورها از محورهای این همایش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.