واکنش معاون زنگنه به خبر کاهش صادرات نفت ایران

Jahan e-Sanat - - News -

در حالی روز گذشته رویترز مدعی شد صادرات نفت ایران در ماه ژوئیه نس//بت به ماه ژوئن که به باالترین رقم س//ه ماه اخیر رسیده بود، هفت درص//د کاهش خواهد یافت که معاون وزیر نفت در این خصوص گفت: هماکنون تقاضا آنقدر برای نفت ایران باال بوده که ظرفیت پاسخگویی به آن را نداریم.

ب//ه گزارش انرژینیوز، مدیرعامل ش//رکت ملی نف//ت ایران با تایید کاهش فروش نفت ایران به برخی پاالیش//گاههای هندی، تصریح کرد: اما این کاهش صادرات به طور کامل جبران شد و صادرات نفت به سایر مشتریان ایران در آسیا و به ویژه اروپا افزایش یافته است.معاون وزیر نفت با رد خبرسازی رسانههای غربی مبنی بر کاهش صادرات نفت خام ایران، اظهار داشت: هماکنون حجم فروش نفت ایران به اروپا به مرز یک میلیون بشکه رسیده که یک رکورد به شمار میرود.این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران متنوعسازی بازارهای هدف را سیاست صادرات نفت خام ایران در دوران پسابرجام عنوان و خاطرنشان کرد: در طول یک سال گذشته قراردادهایی برای فروش نفت با پاالیشگاههایی در آسیا و اروپا امضا شده که پیشتر هیچگاه از ایران نفت خریداری نکرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.