تکذیب سازمان سنجش

Jahan e-Sanat - - News -

در حالی سرپرست دانش//گاه آزاد اسالمی روز پنجش//نبه از حل مشکل 2501 رشتهمحل ارشد خبر داد که سازمان س//نجش در اطالعیهای این موضوع را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، علیمحمد نوریان با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری س//اعت 21 درباره وضعیت مجوز رشتهمحلهای دوره کارشناسیارشد دانشگاه آزاد اسالمی و ابهامات آن گفت: 2900» کدرش//تهمحل دوره کارشناسیارشد دانشگاه آزاد اسالمی از دفترچه انتخاب رشته داوطلبان حذف شده بود که به دنبال مذاکرات مثبت و سازندهای که با وزارت علوم داشتیم و با توجه به عنایت وزیر علوم، در راستای رفع دغدغه و نگرانی خانوادهها، جوانان و داوطلبان، در روزهای گذش//ته جلسات متع//ددی برگزار ش//د ام//ا در جلس//های که بین مس//ووالن دانشگاه با دکتر ابراهیم خدایی، معاون وزیر علوم و رییس س//ازمان سنجش برگزار شد، همه زوایای کار بررسی و قرار شد بر اساس مصوبات )ما دو مصوبه از مجلس در ارتباط با دانشگاه آزاد داریم( تمام کدرشتهمحلهایی که قبل از اسفند 94 تصویب شدهاند یعنی قبل از اینکه قانون سنجش و پذیرش تحصیالت تکمیلی تصویب شود، همه این رشتهها مجددا مورد تایید باشند و در سایت برای انتخاب رشته داوطلبان بارگذاری شود.«

سرپرس//ت دانش//گاه آزاد اس//المی ادامه داد: مادهواح//دهای را 14 اردیبهش//ت 67 ازمجل//س داش//تهایم که کدرش//تهمحلهای دانشگاه آزاد را به نظر هیات س//ه نفره ش//امل نماینده دانشگاه، نماینده وزارت علوم و نماینده شورای عالی انقالب فرهنگی موکول کرده است. یک آییننامه اجرایی را هم دولت 21آبان 68 تصویب کرده که براساس همین قوانین که االن هم پایدار است، با همکاری مثبتی که وزارت علوم داش//ته، پیش رفته است. دانشگاه آزاد خود نیز کمیته ویژهای را برای ارزیابی مجدد رشتهها تعیین کرده است که از زمان دکتر میرزاده، ریاس//ت قبلی دانش//گاه این کار ش//روع ش//ده اس//ت. آن جاهایی که نتوانستند خود را به ظرفیتهای الزم برس//انند که حدود 399 رشته است، ظرفیت این رش//تهها را به صفر رساندهایم و دو ه//زار و 501 کدرش//تهمحل دیگر اکنون در س//ایت بارگذاری شده است و داوطلبان میتوانند آنها را انتخاب کنند.«

نوریان در ادامه با بیان اینکه این 2900 رشته یکسوم همه کد رشتههای دانشگاه آزاد اسالمی را تش//کیل میدادند، تصریح کرد: دانش//گاه آزاد بزرگترین دانشگاه حضوری جهان است بنابراین طبیعی است اگر یکسوم رشتهها تحت تاثیر قرار گیرد، اهمیت بس//یار زیادی دارد. به مردم عزیز و جوانانی که این دانش//گاه را انتخاب میکنند، این اطمینان را میدهیم که چنین مشکالتی در آینده نباشد، چون ما خود را نماینده یک میلیون و بیش از 600 هزار دانشجو و خانوادههای آنها میدانیم که برای تحصیالت فرزندانشان دغدغه داریم.

به گفته سرپرس//ت دانش//گاه آزاد اس//المی از 2900 کدرش//تهمحلی که حذفشده اعالم شده بودن//د، بعد از رایزنیها 2501 کدرش//تهمحل به دفترچه انتخاب رش//ته داوطلبان بازگردانده شده و درس//ایت نیز بارگذاری ش//ده است و داوطلبان متقاضی این رشتهها میتوانند از هماکنون تا 17 تیر انتخاب رشته کنند اما در 399 کدرشتهمحل، خود دانشگاه ظرفیت آنها را به صفر رسانده است در صورتی که هر واحد دانش//گاهی بتواند خود را به س//طح اس//تانداردهای الزم برای این رشتهها برس//اند، امکان اصالح و اضافه کردن این رشتهها نیز وجود دارد.

س/ازمان س/نجش: رف/ع مش/کل 2501 رشتهمحل کارشناسی ارشد تکذیب میشود

در همین رابطه اما صبح جمعه سازمان سنجش در اطالعی//های اعالم کرد: عط//ف به بیانیه مورخ 96/4/7 سرپرس//ت محترم دانشگاه آزاد اسالمی و خبر منتش//ره در رسانهها مبنی بر تایید 2501 رش//تهمحل دانشگاه آزاد اس//المی پیرو جلسه با رییس سازمان س//نجش آموزش کشور به اطالع داوطلبان گرامی میرساند: متعاقب اعتراض دانشگاه آزاد اسالمی به عدم تایید تعدادی از رشتهمحلهای دانشگاه آزاد اس//المی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوس//ته و دس//تور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر بررس//ی مجدد رشتهمحلهای تایید نش//ده در روز 7/4/96 دو جلسه در سازمان سنجش آموزش کش//ور و دفتر گسترش آموزش عال//ی با حضور سرپرس//ت محترم دانش//گاه آزاد اس//المی، معاونان ایشان، رییس سازمان سنجش آموزش کش//ور و مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی تش//کیل و مقرر شد دانش//گاه آزاد اسالمی لیست رش//تهمحلهای تایید نش//ده را به همراه اطالعات مبس//وطتر از قبیل سال پذیرش، تعداد اعضای هیات علمی ...و جهت بررس//ی بیش//تر به دفتر گسترش آموزش عالی ارسال کنند. بنابراین م//وارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی و داوطلبان عزیز اعالم میشود:

/1 خبر منتشره در رسانهها و بیانیه سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسالمی مبنی بر رفع مشکل 2501 رش//تهمحل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی تکذیب میشود.

/2 تنها مرجع رسیدگی به اینگونه درخواستها و اساسا صدور مجوزها و ظرفیتها، دفتر گسترش آموزش عالی است.

/3 نتیجه بازنگریها ظرف روزهای آینده پس از احراز شرایط الزم در هریک از رشتهمحلهای دانشگاه توسط دفتر گسترش اعالم و در اطالعیههای بعدی سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.