پرداختتمامهزینههایدریافتمستقیم پالکتازسویبیمهها

Jahan e-Sanat - - News -

میزان-مدیرعاملسازمانانتقالخونایرانگفت:تمامهزینههایمرتبط با دریافت مستقیم پالکت از اهداکنندگان از سوی بیمهها پرداخت میشود.

علیاکبرپورفتحاهللدراینزمینهگفت:روشیکهبرایتهیهپالکتدراکثر نقاط کشور مورد استفاده قرار میگیرد، روش اهدای خون کامل است.

وی عنوان کرد: در روش تهیه پالکت از خون کامل، نیاز به شش واحد خون است و به همین خاطر است که برای تهیه پالکت گروههای خونی خاصبامشکلمواجهمیشویم.

مدیرعامل س//ازمان انتقال خون ایران با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور اهدای مستقیم پالکت اظهارکرد: در حال حاضر شرایطی فراهم شده که فرد میتواند به طور مستقیم اقدام به اهدای پالکت خود کند و این طرح جایگزینی برای جداسازی پالکت از خون است.

پورفت//حاهلل ادام//ه داد: در این روش پالکته//ا از خون فرد اهداکننده جداسازی شده و مابقی به فرد اهداکننده بازمیگردد. با بهرهگیری از این روش تا حدود زیادی مش//کل کمبود پالکتهای گروههای خونی خاص کاهشیافتهاست.

وی با تاکید بر عدم اطالع کافی پزشکان از روش اهدای مستقیم پالکت تصریحکرد:پزشکانمادربسیاریازاستانهاازروشاهدایمستقیمپالکت مطلعنیستند،بههمینخاطربهطورمرتبازسویبرخیازآنهابحثکمبود پالکتمطرحمیشود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران تاکید کرد: روش دریافت مستقیم پالکت هزینههای زیادی را به همراه دارد اما در صورتی که از سوی پزشکان تسویه شود، بیمه تمام هزینهها را پرداخت میکند.

پورفتحاهللبابیاناینکه»روشاخذمستقیمپالکتدرسراسرکشوراجرایی میشود« گفت: در حال حاضر در تمام مراکز استانهای کشور روش دریافت مستقیم پالکت انجام میشود و این طور نیست که این روش تنها در برخی استانهاقابلیتاجراداشتهباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.