خانوارهایدارای2 معلولتاپایانسالآینده خانهدارمیشوند

Jahan e-Sanat - - News -

بنابر اظهارات رییس سازمان بهزیستی کشور تا پایان سال 97 تمامی خانوارهای دارای دو معلول صاحب مسکن میشوند.

انوشیروانمحسنیبندپیبااشارهبهاینکه11 هزارخانواردرکشوردارایدو معلولهستند،گفت:درحالحاضر34 هزارمسکنبرایمعلوالندردست احداثاستکهبین02 تا08 درصدپیشرفتفیزیکیداشتهودرسالجاری براینخستینبارتوانستیمردیفبودجهبرایاینمنظوربگیریم.از11 هزار خانواردارایدومعلولتاکنونبهحدود0092 خانوار،مسکنواگذارشدهاست و پیشبینی میکنم تا پایان سالجاری به چهار هزار خانوار دارای دو معلول مسکنواگذارشودوسایرینتاپایانسال79 صاحبمسکنشوند.

ب//ه گفته بندپی، برای خانوارهای دارای دو معلول در مناطق ش//هری 150 میلیون ریال از طریق بنیاد مستضعفان، 100 میلیون ریال از طریق سازمانبهزیستیو05 میلیونریالهمازسویخیرینمسکنسازتامین مالیمیشود.

رییسسازمانبهزیستیدرخصوصساختمسکنویژهخانوارهایدارای دومعلولدرمناطقروستایینیزگفت:برایاینمنظور001 میلیونریال بنیادمستضعفان،08 میلیونریالسازمانبهزیستیو02 میلیونریالبنیاد مسکن انقالب اسالمی تامین مالی را برعهده دارند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه هر خانواری که دارای دو فرزند معلول است و به هر علتی تاکنون ثبتنام نکرده، میتواند با مراجعه به سازمان بهزیستی برایثبتناماقدامکندگفت:الیحهمساعدتهایاجتماعیهنوزبهمجلس نرفته اما سیاست سازمان بهزیستی تخصیص مسکن به خانوارهای دارای معلولاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.