مرگزننانواپسازافتادندردستگاهخمیرگیر

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- زن کارگر پس از افتادن در دستگاه خمیرگیر نان جان خود را از دست داد.

صبحدیروزدرتماسبامرکزفوریتهایپلیسی011 اعالمشدزنی54 ساله تبعه کشور افغانستان در یک نانوایی جان خود را از دست داده است.

این زن کارگر در یک نانوایی در خیابان باهنر سمنان به تنهایی مشغول کار با دستگاه خمیرگیر بوده که پس از گیر کردن لباسش به دستگاه، داخل محفظه افتاده و جان خود را از دست داده است. تحقیقات در خصوص علت این حادثه ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.