کشفجسدکودکدرمیاننخلستانها

Jahan e-Sanat - - News - آموزش عالی

میزان- پسربچهای دو سال و نیمه در قشم به دلیل گرمای شدید هوا جان خود را از دست داد.روز پنجشنبه پسربچهای در روستای »گوری« قشم به دلیل گرمای شدید هوا جان خود را از دست داد.

گفته میشود وی از خانه خارج شده و پس از چند ساعت پیکرش در نخلستانها یافت شده است.صدیق قویدل، رییس شورای اسالمی روستای مرادی با تایید این خبر گفت: پدر و مادری در پی مفقود شدن کودک خود به همراهی تنی چند از اهالی روستا نقاط مختلف را جست و جو کردند اما از یافتن وی بازماندند.وی عنوان کرد: سرانجام روز جمعه جسم بیجان این کودک در میان نخلستانهای روستای گوری و مرادی از سوی اهالی این دو روستا کشف شد و پس از انتقال وی به خانه بهداشت دوالب، پزشک از فوت این کودک بر اثر گرمازدگی خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.