صعود مقتدرانه آلمان به فينال

Jahan e-Sanat - - News - قاره فوتبال

آلم//ان و مكزي//ك برگزاركنن//ده دومين ديدار از مرحله نيمهنهايي جام كنفدراسيونها بودند كه طي آن آلمان موفق ش//د مكزيك را 4 بر 1 شكست دهد و حريف ش//يلي در ديدار پاياني اين رقابتها شود.

آلمان و مكزيك از س//اعت 22:30 پنجشنبه شب گذش//ته برگزاركننده دومين دي//دار مرحله نيمهنهايي جام كنفدراس//يونها در ورزش//گاه فيشت المپيكشهرسوچيروسيهبودندكهدر پايان اين ديدار بازيكنان جوان مانشافت بهراحتيحريفخودرابانتيجه4بر1 شكست دادند و راهي ديدار پاياني اين رقابتها ش//دند. گلهاي آلمان در اين ديدارتوسطگورتزكا)6 و8(وتيموورنر (59) و امين يونس (90) به ثمر رسيد و تكگل مكزيك در دقيقه 89 توسط ماركو فابيان به ثبت رسيد.

با آغاز بازي تيم جوان و يكدس//ت آلمان خيلي زود حم//الت خود روي دروازه مكزيك را آغاز كرد و مكزيكيها تنها ش//ش دقيقه توانستند در مقابل فشار حمالت دوام آورند. لئون گورتزكا به فاصله يك چش//م به هم زدن دو بار در دقايق 6 و 8 دروازه اوچوا را باز كرد تا ژرمنها در همان ابتدا تكليف بازي را يكسره كنند و بازي در نيمه اول با همان نتيجه 2 بر صفر به پايان رسيد.

در ش//روع نيمه دوم، ب//از هم اين آلمانيها بودند ك//ه جريان بازي را در دس//ت گرفتند تا اينكه فشار حمالت باعث شد در دقيقه 59 گل سوم آلمان توسط تيمو ورنر به ثمر برسد. مكزيك كه همه چيز را از دست رفته ميديد، بعد از گل سوم آلمان چند حمله را روي دروازه حريف انجام داد و در دقيقه 74 خطرناكترين موقعيت آنها با برخورد ضربه س//ر خيمن//ز به تي//رك دروازه ترشتگن رقم خورد. بازي در ادامه اتفاق خاصي نداشت تا دقيقه 89 كه شوت سركش ماركو فابيان تكگل مكزيك را رق//م زد و تنها يك دقيقه بعد امين يونس گل چهارم آلمان را به ثمر رساند تاآلماندرنهايتباپيروزيقاطع4 بر1 مكزيك را از پيشرو بردارد و حريف تيم ملي شيلي در ديدار پاياني شود. چيچاريتو: بيعدالتي در فوتبال خاوي//ر هرنان//دز، مهاجم تيم ملي مكزي//ك پ//س از شكس//ت برابر تيم ملي آلمان در دي//دار نيمهنهايي جام كنفدراس//يونها 2017 روسيه، اذعان داش//ت به عملكرد تيم خ//ود افتخار ميكند.

خاوير هرناندز ملقب به چيچاريتو در اين باره اظهار داش//ت: همه ما ناراحت هستيم، همه ما ميخواستيم در فينال حضور پيدا كنيم و در طول 90 دقيقه چي//زي جز اي//ن را نش//ان نداديم اما اگر عدال//ت در فوتبال وجود داش//ت شاهد نتيجهاي ديگر ميبوديم. به تمام بازيكنان و كادر فني تيم افتخار ميكنم، نميخواهمبهانهايبياورماماهرگزتعداد موقعيتهاي حمل//ه در پيروزي موثر نيستوشمابايددرضرباتنهاييبزرگ عمل كنيد كه متاسفانه پنجشنبه شب گذشته نتوانستيم به درستي اين كار را انجام دهيم و آلمان توانست به خوبي از هر موقعيت خود نهايت بهره را ببرد. سرمربي تيم ملي آلمان هم در نشست خب//ري پس از اين ديدار گفت: از قبل براي اين ديدار برنامهريزي كرده بوديم و ميدانس//تيم بازي س//ختي پيشرو داريم! مكزيك تيمي سرشار از بازيكنان تكنيكي است كه از سازمان تيمي بسيار خوبي برخوردار است و آنها قصد داشتند شيوه بازيشان را به ما ديكته كنند اما شاگردان من از همان ابتداي بازي اين خواست آنها را خنثي كردند و توانستند در ادامه بازي بر روند كار مسلط شوند. در رابطه با ديدار فينال هم بايد بگويم ما يك بار با شيلي در مرحله گروهي بازي كردهايم و بهخوبي ميدانيم كه شكست دادن اين تيم كار بسيار مشكلي است اما بازيكنان جوان تيم من به خودباوري رس//يدهاند و ميتوانند قدم آخر را هم محكم بردارند. رويايرونالدوبربادرفت اين در حالي اس//ت كه پيش از اين بازي ش//يلي با درخشش كلوديو براوو در ضرب//ات پنالتي مقاب//ل پرتغال به پيروزي رس//يد تا به فينال رقابتهاي جام كنفدراسيونها صعود كند.

ش//يلي و پرتغال چهارشنبهش//ب گذشتهباقضاوتعليرضافغانينخستين بازي مرحله نيمهنهايي رقابتهاي جام كنفدراسيونها را در شهر كازان روسيه برگزار كردند كه طي آن تيم شيلي در ضربات پنالتي با درخشش كلوديو براوو حريف خود را سه بر صفر شكست داد. اين ديدار در وقتهاي معمول و اضافه بدون گل خاتمه يافت.

در نيمه نخست اين مسابقه دو تيم بازي نس//بتا برابري ارائ//ه دادند اما در نيمه دوم اين تيم پرتغال بود كه توپ و ميدان را در اختيار داشت و چندين بار روي ضربات رونالدو خطرس//از شد. در مقابل ش//يلي به حركات الكسيس سانچس و آرتورو ويدال در ضدحمالت دل بسته بود. بازي در وقت معمول گلي در بر نداشت تا كار به وقتهاي اضافه كشيده شود.

در وقتهاي اضاف//ه اين بازي تيم شيلي بهتر از پرتغال ظاهر شد. در وقت اضافه اول، شيلي يك موقعيت عالي را روي ضربه سر الكسيس سانچس خلق كرد كه ضربه او به ش//كلي ناباورانه به بيرون رفت.

در وقت دوم اضافه اما در يك صحنه مشكوك به پنالتي روي سيلوا مهاجم شيلي، عليرضا فغاني تصميم به ادامه بازيگرفتكهتصميميكامالمشكوك بود.ايناتفاقدردقيقه211 درمحوطه جريمه پرتغال رخ داد. در دقيقه 119 بازي ضربات وي//دال و رودريگز دو بار متوالي به تير دروازه پرتغال اصابت كرد تا با خوششانسي ياران رونالدو دروازه تيم خود را بسته نگه دارند.

درنهايتضرباتپنالتيتعيينكننده سرنوشت اين بازي جذاب شد كه براوو دروازهبان تيم شيلي هر سه ضربه تيم پرتغال را مهار كرد تا قهرمان آمريكاي التين سه بر صفر پيروز اين بازي جذاب باشد. با اين نتيجه روياي رونالدو براي فتح جام كنفدراسيونها بر باد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.