سهمخواهي از دربي آلمان

Jahan e-Sanat - - News -

استقالل و پرسپوليس كه ميتوانند از برگزاري دربي در آلمان نفع مالي خوبي ببرند، حاال يك مانع بزرگ پيش روي خود ميبينند و آن، تلويزيون است كه سهم خودش را ميخواهد!

در تمام دنيا باشگاهها همه راههاي درآمدزايي را طي ميكنند تا بتوانند هزينههاي فوتبال را تامين كنند. در اين راه گاهي حتي تيمهاي ثروتمندي چون منچستريونايتد، رئالمادريد و بارسلونا از اروپا تا چين و امارات ...و ميروند و ديدارهايي دوس//تانه برگزار ميكنند. )حتي بايرن مونيخ يك بار به ايران آمد و ديدار با پرسپوليس داشت( تا ضمن آمادگي بيشتر در تعطيالت بين فصول مختلف از راه بليتفروش//ي و اسپانسرينگ و حق پخش تلويزيوني درآمد خوبي هم به دست آورند و گوشهاي از مشكالت مالي را كه در نقلوانتقاالت داشتهاند از بين ببرند.

در ايران اما ظاهرا سرنا از سر گشادش دميده ميشود و صداوسيما و بخش بازرگاني آن براي انجام ديدارهاي مهيج و پردرآمد نه تنها حاضر نيست حق پخش تلويزيوني بدهد بلكه سهمي بزرگ هم براي اينگونه ديدارها و البته ديدارهاي رسمي ليگبرتر ميطلبد كه هر از چند گاهي اين زيادهخواهي موجب درگيريهايي بين فدراس//يون، سازمان ليگ و باشگاهها با اين ارگان ميشود.

پيش از اين در خبرها داش//تيم كه اسپانس//رهاي دو باشگاه مردمي استقالل و پرسپوليس پيشنهاد دادهاند كه در اروپا اين دو تيم به مصاف هم بروند و دربي برگزار كنند و از بليتفروشي، حق پخش تلويزيوني و اسپانس//رهاي اين بازي هر دو باشگاه سهم ببرند. اين پيشنهاد از منظر اقتصادي آنقدر خوب بود كه هر دو باش//گاه تمايل خود را با وجود آنكه در تاريخ موردنظر هنوز آمادگي كافي ندارند، اعالم كردند و البته نامهاي به بخش بازرگاني صداوس//يما ارسال كردند تا تكليف حق پخش دربي مشخص شود.

در اين نامه كه ضرباالجلي براي صداوسيما مشخص كرده و از سوي هر دو باش//گاه مورد تاييد بوده است، صداوسيما به نوعي متهم است به ضرر و زيان زدن به باشگاهها به دليل بيتوجهي به پيشنهاد اقتصادي اين دو باشگاه و اين در حالي است كه هر دو باشگاه سر ميز مذاكره اقتصادي چندجانبه بازرگاني آن ارگان نشس//تهاند و همچنان منتظر هستند تا تكليفشان روشن شود.

نامه تهديدآميز هر دو باشگاه مبني بر اينكه اين حق را دارند كه سيگنال را به تلويزيونهاي بيرون كشور بفروشند كامال واضح نوشته شده و البته بعيد است كه اين دو باشگاه چنين كنند چراكه سالمت تبليغات و صحت گزارش اين بازي پربيننده كه شايد بيش از 60 ميليون نفر بيننده داشته باشد و كنترل نماهاي بسته و باز در تلويزيونهاي بيگانه تاييد نميشود.

در واقع صداوسيما به جاي پرداخت حق پخش به هر دو باشگاه سهم بااليي در مورد درآمدهاي اين بازي كه متعلق به دو باشگاه است، ميخواهد و تبعات بعدي فروش حق پخش اين بازي را هم در نظر نگرفته است. صداوسيما با اين رويه هم جلوي پيشرفتهاي اقتصادي باشگاههاي پر طرفداري را كه براي بقا نيازمند اين كارهاي اقتصادي هستند را ميگيرد و هم خط قرمزها را با ترديد مواجه ميكند.

به نظر ميرسد صداوسيما بايد رويه ديگري در مورد فوتبال در نظر بگيرد و اين همه يكجانبه به دليل بيرقيب بودن به ماوقع نگاه نكند و حداقل تكليف اين دو باش//گاه را مش//خص كند و جواب نامه آنها را خيلي صريح و واضح بنويسد تا اين دو باشگاه و رسانههاي ديگر و بخش اسپانسرينگ آنها تكليف خودشان را بدانند.

قرار نيس//ت دو باش//گاه كه اين روزها توس//ط خود م//ردم اداره ميشوند و پولي از بيتالمال نميگيرند و با پول مردم ارتزاق ميكنند، درآمدهايش//ان را به صداوس//يما تحويل بدهند. فراموش نكنيد دوره دولتي بودن اين دو باشگاه به نوعي تمام شده و آن مبلغ ناچيزي كه پيشترها وزارت ورزش به اين دو باشگاه ميداد گذشته است و امروز متوليان اين دو باشگاه خود مردم هستند و اين مردم كه از باشگاههاي خود حمايت ميكنند، دوست ندارند از محل درآمدهاي باشگاه پولي به حساب ارگان ديگري ريخته شود.

در هر صورت اين قصه روزي بايد پايان يابد و تلويزيون هم مثل مجلس و م//ردم ب//ه فوتبال ايران كمك كند »حقش را بدهد نه اينكه پولي هم طلب كند« چه بهتر كه در اين زمينهها صداوسيما به سود باشگاههاي مردمي راه را عوض كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.