كيميا عليزاده نايبقهرمان جهان شد

Jahan e-Sanat - - News - رويداد طاليی

كيمياعليزادهباشكست91 بر9 درديدارپايانيبرابرنمايندهساحلعاجضمن كسب عنوان نايبقهرماني، اولين بانوي ايراني شد كه مدال نقره جهان را كسب ميكند. بيستوسومين دوره مسابقات قهرماني جهان 2017 با حضور 973 تكواندوكار از 183 كشور از سوم تيرماه در س//الن »تيوان آرنا« موجو آغاز و ديروز به پايان رسيد. در روز پاياني اين مسابقات، كيميا عليزاده در ديدار پاياني براي كس//ب اولين مدال طالي تاريخ تكواندوي بانوان ايران در مسابقات جهاني در حاليكه به نظر ميرسيد با مصدوميت روبهرو شده است رودرروي روسگباگبيازساحلعاجقرارگرفتوبانتيجه91 بر 9 شكست خورد و به عنوان نايبقهرماني دست يافت. حريف آفريقايي كه در نيمهنهايي نماينده كرهجنوبي را شكست داده بود در راند نخست هم قدرتمندتر از عليزاده ظاهر ش//د و 12 بر 5 پيش افتاد. در ادامه باز هم نماينده آفريقا بود كه با استفاده از آسيبديدگي عليزاده توانست برتري خود را حفظ كند و بهعنوان قهرماني جهان برسد. تكواندوكار وزن -62 كيلوگرم ايران در گام نخست به مصاف فرناندا آگويره از شيلي رفت و با نتيجه 14 بر 9 تكواندوكار را مغلوب كرد. بانوي تكواندوكار ايران در دومين مبارزه با پيروزي 36 بر 22 برابر اشلي كرايولد كانادايي، دارنده مدال طال و برنز قهرماني پان آمريكن توانست به مرحله سوم رقابتهاي جهاني صعود كند.

عليزاده در سومين ديدار خود در مرحله يكهشتم نهايي به مصاف ئي چينگ لي دارنده مدال طالي آسيا از چين تايپه رفت و در پايان موفق شد در راند طاليي با نتيجه 16 بر 14 به پيروزي برس//د. كيميا عليزاده در مرحله يكچهارم نهايي رودرروي ماريا استتيچ از كرواسي قرار گرفت و در پايان با ارائه نمايش درخش//ان توانست 12 بر 4 به پيروزي برسد و مدال برنز خود را قطعي كند. بانويافتخارآفرينايراندرنيمهنهاييهمتاتياناكوزمينااز روسيه را 9 بر 6 مغلوب كرد و پا به ديدار پاياني گذاشت. در پاي//ان اين رقابتها تيمملي تكواندوي بانوان ايران با تك مدال نقره كيميا عليزاده به مقام نهم جهان رسيد. از طرفي در روز پاياني اين مس//ابقات در بخش مردان، ميرهاشم حسيني پس از كسب پنج برد برابر حريفان در ديدار پاياني رودرروي ژائو ش//وآي از چين قرار گرفت و درپايانباقبولشكست11 بر5 برسكوينايبقهرماني جهان ايستاد و به مدال نقره بسنده كرد. تكواندوكار 19 ساله ايران پس از كسب چهار پيروزي، پا به مرحله نيمهنهايي گذاشت. او در اين مرحله برابر محمد ممدوف از آذربايجان قرار گرفت و در پايان شش بر پنج به پيروزي رسيد و ضمن قطعي كردن مدال نقره خود به فينال نيز راه يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.