گره كور كاپيتاني در استقالل

Jahan e-Sanat - - News - زاويه

حضور مجتبي جباري و پژمان منتظري براي استقالل ميتواند همانند شمشيري دولبه باشد؛ شمشيري كه يك لبهاش موفقيت و خوشي استقالل و لبه ديگرش حاشيه و اختالف نظر است. از قديم گفتهاند دو پادشاه در يك اقليم نميگنجند. حال اقليم اس//تقالل چند پادش//اه دارد كه البته در ظاهر همه چيز بين آنها خوب است. با اضافه شدن مجتبي جباري و پژمان منتظري در كنار سيدمهدي رحمتي و خسرو حيدري، حاال استقالل مدعيان زيادي دارد؛ مدعي اينكه كدام يك بايد اول از همه در حالي كه بازوبند كاپيتاني را بر بازو دارند، وارد زمين شوند.

البته بالفاصله پس از حضور منتظري در استقالل كادر فني تكليف را روشن كردند و گفتند: »كاپيتان س//يدمهدي اس//ت.« آنها همان ابتدا روي تمام حاشيهها سرپوش گذاشتند تا استقالل پيش از شروع فصل وارد بحران نشود. با آمدن جباري به استقالل يك بار ديگر اين سوال براي خيليها پيش آمده حاال كه مجتبي برگشته باز هم رحمتي كاپيتان خواهد بود؟

از اين به بعد نقش كادرفني و شخص عليرضا منصوريان در استقالل پررنگ خواهد بود؛ جايي كه او بايد ستارههاي باسابقه تيمش را مديريت كند و جلوي تنش احتمالي را بگيرد. قطعا او هنگام جذب و حفظ س//تارهها، فكر اين روزها را ميكرده بنابراين با تدبيري كه انديشيده، احتماال كشتي استقالل 96 را به دور از توفان به سوي موفقيت هدايت خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.