بازگشت مجتبي جباري به استقالل

Jahan e-Sanat - - News -

هافبك مياني سالهاي نهچندان دور استقالل دوباره به عضويت اين تيم درآمد. مجتبي جباري، هافبك فصل گذشته االهلي قطر با امضاي قراردادي دو ساله به استقالل پيوست. سيدرضا افتخاري، مديرعامل باشگاه استقالل با اعالم اين خبر به سايت باشگاه گفت: با مجتبي جباري جهت حضور در استقالل براي ليگ هفدهم به توافق رسيدهايم و اين بازيكن در فصل پيشرو بازيكن استقالل خواهد بود.

مديرعامل اس//تقالل افزود: مجتبي جباري بازيكن بزرگي است كه در باشگاه استقالل پرورش يافته و سالها در استقالل و تيمملي درخشيده است. او محبوبيت بااليي نزد هواداران دارد و حاال هم به خانه خود بازگش//ته اس//ت. اين اتفاق را به هواداران تبريك ميگويم و به جباري نيز خوشامد ميگويم.

اين عيدي ما بود به هواداران به مناسبت عيد سعيد فطر. افتخاري در پايان عنوان كرد: تمام تالش خود را براي فراهم كردن بازيكنان مورد نياز كادرفني انجام دادهايم. اس//تقالل تيم بزرگي است و به همين دليل بازيكنان بزرگي را به خدمت گرفته است. اميدوارم با حمايتهاي هواداران، تالشهاي كادر فني و بازيكنان و حمايتهاي مجموعه مديريتي باشگاه، استقالل فصل موفقي را پيشرو داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.