از پيام صادقيان تا بازيكنان مازاد پرسپوليس

Jahan e-Sanat - - News -

با مشخص شدن وضعيت سرمربي تيم فوتبال نفت تهران، قهرمان فصل گذشته جام حذفي هم رسما وارد بازار نقل و انتقاالت شد. علي كريمي به عنوان سرمربي نفت تهران انتخاب ش//ده و فقط امضاي قرارداد او باقي مانده اما با اين وجود مذاكرات براي جذب بازيكنان فهرست خريد علي كريمي آغاز شده است. پيام صادقيان، بازيكن فصل گذشته ماشينسازي و ستاره سابق پرسپوليس از نخستين بازيكناني بود كه شب گذشته با علي كريميجلسهايبرگزاركردوطرفينبهتوافقاتكليهمدستپيداكردند. بهجزصادقيان، حميدرضا علي عسگري بازيكن ماشينسازي، سامان نريمان جهان بازيكن پرسپوليس و محمدرضا خانزاده بازيكن سياهجامگان در فصل گذشته نفرات قطعي فهرست خريد علي كريمي براي فصل آينده هستند. سرمربي جديد نفت همچنين خواهان تمديد قرارداد عليرضا عزتي كاپيتان تيم و ميالد فراهاني دروازهبان نفتيهاي تهران شده است. قرارداد قرضي مجتبي حقدوست هم با استقالل به پايان رسيده و از ابتداي فصل به نفت تهران بازميگردد. همچنين از نفراتي چون شهاب كرمي، محمدامين آرامطبع و محمدحسين كنعاني به عنوان نفرات احتمالي فهرست خريد نفت ياد ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.