راهحل سينمايي آرنولد براي مبارزه با انكاركنندگانتغييراتاقليمي

Jahan e-Sanat - - News -

م//وزه ملي چين، م//وزه ملي هوافضاي واش//نگتن و موزه لوور فرانس//ه در مجموع با ميزباني از بيش از 22 ميليون نفر پربازديدترين موزههاي جهان در سال گذشته بودهاند.

به گزارش ايسنا، موزه ملي چين كه در فهرست پربازديدترين موزهه//اي جهان در س//ال 2016 جايگاه نخس//ت را به خود اختصاص داده، در ضلع ش//رقي ميدان »تيان آنمن« در پكن واقع شده است و به عنوان يكي از بزرگترين موزههاي جهان، سال گذشته ميزبان هفت ميليون و 550 هزار بازديدكننده از سراسر جهان بود كه در مقايسه با آمار سال ،2015 رشد 3/6 درصدي داشت.

موزه ملي چين كه يك موزه رايگان و براي آشنايي با تاريخ و فرهنگ كشور پهناور چين است، در سال 2015 ميالدي هفت ميليون و 290 هزار بازديدكننده داشت.

اي//ن موزه در س//ال 2003 و با ادغام م//وزه انقالب و موزه ملي تاريخ چين كه از س//ال 1959 در كنار يكديگر و در يك ساختمان قرار داشتند شكل گرفت. ساختمان اصلي اين موزه در سال 1959 و به عنوان يكي از 10 ساختمان بزرگ به مناسبت بنيانگذاري جمهوري خلق چين بنا نهاده شد.

اين موزه تاريخ چين را از دوران »انسان يوآنمو« حدود 1/7 ميليون سال پيش تا پايان دودمان چينگ به عنوان آخرين سلسه پادشاهي تاريخ چين دربرميگيرد و مجموعه دائمي آن شامل بيش از يك ميليون آيتم است كه بسياري از آثار هنري و تاريخي ارزشمند و ناياب چين و سراسر جهان را دارد.

موزهمليهوافضاي»اسميتسونين«كهدرشهرواشنگتنقرار دارد با اختالف ناچيز و با هفت ميليون 500و هزار بازديدكننده، پس از موزه ملي چين در جايگاه دوم پربازديدترين موزههاي جهان قرار گرفته است. شمار بازديدكنندگان اين موزه نسبت به سال 2016 كه 6/9 ميليون نفر بوده، رشد 8/7 درصد را به ثبت رسانده است.

اينموزهدرسال6491 وباعنوانموزهمليهواييتاسيسو ساختماناصليآندرسال6791 درنزديكيپاركملينشنال مال واشنگتن ساخته شد. موزه ملي هوافضاي واشنگتن محل نگهداري و نمايش بزرگترين مجموعه از هواپيماهاي تاريخي و فضاپيماها در جهان است كه از آن جمله ميتوان به فضاپيماي آپولو 11، فضاپيماي مركوري فرندشيپ 7 و هواپيماي ساخته شده توسط برادران »رايت« اشاره كرد.

موزه لوور فرانسه كه معروفترين موزه جهان است با هفت ميليون و 400 هزار بازديدكننده در سال گذشته رتبه سوم اين فهرست را به خود اختصاص داده است. نكته جالب درباره موزه لوور اين است كه شمار بازديدكنندگان اين موزه در مقايسه با س//ال 2015 با كاهش چشمگير 14/9 درصدي رو به رو بوده كه اين امر تا حد زيادي ناشي از بروز چند حمله تروريستي در نزديكي موزه در شهر پاريس و همچنين چند شهر ديگر فرانسه اس//ت. با اين وجود لوور همچنان در مي//ان موزههاي اروپايي باالتر از موزه بريتانيا و نگارخانه ملي لندن در جايگاه نخس//ت پربازديدترين موزهها قرار دارد.

ميراث فرهنگي فقط بناهاي تاريخي و آثار بهجا مانده از تمدنهاي گذشته نيست. ميراث فرهنگيگسترهايراشاملميشودكهفرهنگ يك سرزمين را ميسازد. گاهي ميتواند بنايي تاريخي باش//د، گاهي نقاش//ي بهجا مانده از تمدنهاي دور يا شايد هم صدايي ماندگار كه براي چند نسل خاطرهانگيز است.

س//ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ماههاي گذشته اقدام به نصب كاشي ماندگار بر سردر خانه برخي بزرگان فرهنگي كرده است. ايران درودي، جواد مجابي و حاال هم خواننده محبوب گيالنيها، ناصر مسعودي.

مسعودي نه فقط براي گيالنيها كه براي بسياري از عالقهمندان موسيقي ايران، نامي آشناس//ت. خوانن//دهاي كه نواي//ش در ترانه ميرزاكوچكخان جنگلي ماندگار شده است. مسعودي،متولدصيقالن شهررشتبزرگانبسياريدارد.نامهاييكه در فرهنگ و هنر درخشيدند و نام ماندگاري از آنها باقي است. ناصر مسعودي با وجود آنكه بيشترموسيقيهايشتممحليدارداماتوانسته مخاطبي فراتر از استان گيالن پيدا كند.

مس//عودي متولد س//ال 1314 در محله صيقالن ش//هر رشت اس//ت. او كوچكترين فرزند خانواده است. در سهسالگي پدر خود را از دست داد و همراه خانواده و سه خواهر و سه برادر خود به گذر سوخته تكيه كوچه مستوفي نقلمكان كردند. در اين ايام خواهر بزرگتر با خياطي مخارج خانه را تهيه ميكرد.

او در س//ال 1328 همراه خانواده به تهران آمد و توانست در خدمت استاد علياكبرخان شهنازي به شاگردي پذيرفته شود. او سپس در سال 1334 به گيالن بازگشت و در رشته تئاتر به فعاليت پرداخت و همزمان با آغاز به كار راديو گيالن در سال 1336 به راديو آمد و به عنوان يكي از نخستين خوانندگان در اين راديو به اجراي برنامه پرداخت.

در س//ال 1339 او توسط يكي از دوستان خانوادگي به استاد احمد عبادي و خانم ملوك ضراب//ي معرفي ش//د و اين آش//نايي يكي از مهمترين اتفاقات زندگي او به شمار ميرفت و تاثير بسياري در زندگي او گذاشت.

او در سال 1342 با دختري گيلكي ازدواج كرد كه حاصل آن دو دختر به نامهاي بنفشه و بيتا و يك پسر به نام علي است. از او در 50 س//ال فعاليت هنري بيش از 500 ترانه بهجا مانده است كه بيش از 200 آهنگ فارسي و سنتي51برگسبزو01شاخهگلوبيشاز

مديركل ميراث فرهنگي و گردش//گري استان مازندران از اقامت بيش از 3 ميليون و 800 هزار مسافر در ايام تعطيالت خبر داد. دالور بزرگنيا گفت: براساس آمار به دست آمده بيش از سهميليونو008 هزارمسافردرايامتعطيالتازچهارتاهفتم تيرماه وارد مازندران شدند كه بسياري از آنها تمايل به اقامت در نوارساحلي داشتند. او يادآور شد: امسال توزيع متوازني در ورود گردشگران در نوار ساحلي از بابلسر تا رامسر وجود داشته و با اينكه ميزان اقامت در نوارساحلي به مراتب چشمگيرتر بوده 250 ترانه محلي گيلكي است. قدرشناسيازچهرههايفرهنگي در مراسمي كه با حضور زهرا احمديپور، معاون رييسجمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري و مديركل ميراثفرهنگيگيالندرمنزلناصرمسعودي، خواننده فولكلور گيالن، برگزار شد، سومين كاشي ماندگار كشور بر سردر منزل اين چهره هنري نصب شد.

احمديپ//ور در اين دي//دار هدف از نصب كاشي ماندگار بر سردر منزل مفاخر و اهالي فرهنگ و هنر را قدرداني از ش//خصيتهاي برجس//ته علمي، فرهنگي و هن//ري خواند و گفت: اين عمل در واقع نوعي قدرشناس//ي و سپاسگزاري از چهرههاي فرهيخته و فرهنگي كشورمان است كه هويتبخشي به محالت و خيابانها را به دنبال دارد.

او گفت: در روند نصب كاشيهاي ماندگار نه شخصونهخانهثبتملينميشود،بلكهنصب كاشيها تنها حركتي نمادين براي قدرداني از چهرههاي فرهنگي و معرفي هويت فرهنگي شهر و كشورمان است.

رييس سازمان ميراث فرهنگي اضافه كرد: شخصيتهايي كه در اين طرح قرار ميگيرند، اما شرق و مركز استان نيز از ورود گردشگران بينصيب نمانده است. مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان مازندران با اشاره به كمبود فضاي اقامتي رسمي در استان مازندران به نسبت مسافران شباقامت تصريح كرد: در حال حاضر 50 هزار تخت رسمي در استان وجود دارد و خانه مسافرها، زائرسراها، كمپهاي اقامتي و مدارس به منظور اسكان مسافران به كمك آمدند تا نياز اسكانگردشگرانبرطرفشود.همچنينباهمكاريشهرداريها و بهرهگيري از فضاي پاركها موجب شده برخي از گردشگران شامل چهرههاي شاخص و تاثيرگذار در يك رسته فرهنگي هستند كه توانستهاند در دوران فعاليت خود مرزهاي جديدي را بيافرينند يا در جهت حفظ و حراس//ت يك يا چند حوزه ميراث هنري، فرهنگي و معنوي ايران تالش ك//رده باش//ند و به عنوان چه//رهاي ماندگار شناخته شوند.

رضاعليزادهمديركلميراثفرهنگي،صنايع دستي و گردش//گري گيالن نيز بر لزوم ارج نهادن به مقام شامخ هنرمندان، فرهيختگان و مفاخر كش//ور تاكيد ك//رد و افزود: امروزه و در مواجهه با فرهنگ جهانيس//ازي، اهميت هويتهاي قومي و ملي در عرصههاي خرد و كالن فرهنگي حائز اهميت بيشتري ميشود.

او ب//ا بيان اينكه مفاخري كملت رابطهاي مس//تقيم با هويت و خودباوري فرهنگي آن ملت در فرآيند جهانيسازي دارند، تصريح كرد: مفاخر افراد يا پديدههايي هستند كه ميتوان به آنها افتخار كرد و به عبارتي مايه فخر و مباهات ايرانزمين محسوب ميشوند.

عليزادهباتاكيدبراينكهداشتههايفرهنگي و مفاخر علم//ي از عوامل مثمرثمر در ايجاد همگرايي و انسجام ملي ميان مردم يك منطقه محسوب ميش//وند، گفت: بزرگان، عالمان و فرهيختگان حوزه فرهنگ//ي و تمدني ايران، فخر فرهنگي و سرمايه عظيمي براي بشريت بهشمار ميآيند. بتوانند به راحتي در اين فضاها اقامت كنند. بزرگنيا اظهاركرد: پيشبيني ميشود ورود حجم زياد گردشگران به استان مازندران تا پايان تابستان همچنان با رونق بسيار خوبي ادامه داشته باشد و به همين منظور نهايت تالش را براي خدماترساني مناسب به گردش//گران ورودي به استان انجام ميدهيم. او با اشاره به آمادهباش نيروهاي س//تاد تسهيالت سفر استان گفت: رصد فعاليتهاي خدماتي و رفاهي در سراسر استان مازندران توسط كارشناسان و بازرسان مربوطه اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان مازندران در طول ايام تابستان صورت ميگيرد و با متخلفان برخورد جدي ميشود.

آرنولد شوارتزنگر ميگويد اگر نقش شخصيتي در يك فيلم سينمايي را بازي ميكرد، ميتوانست حال كساني را كه تغييرات اقليمي را انكار ميكنند حسابي بگيرد.

اين فرماندار سابق ايالت كاليفرنيا مشكالتي را كه خودش در س//ال 2006 در دولت فدرال داشت به ياد آورد. او سعي داشت مق//ررات هواي پاك را تصويب كند اما خيلي از اعضاي كنگره اين مساله را انكار ميكردند كه پخش شدن گازهاي گلخانهاي سمي است.

او روز چهارش//نبه در يك گردهمايي پرجمعيت در سازمان استعداديابي سياياي به حضار گفت: در فيلمهاي سينمايي، وقتي كه اتفاقي مثل اين ميافتد، كاري كه شما ميكنيد اين است كه آن آدمهايي را كه ميگويند اينها آلودهكننده نيستند، ميگيريد و دهانشان را داخل لوله اگزوز ميگذرانيد.

اين حرف ش//وارتزنگر باعث ش//د جمعيت و فردي كه با او صحبت ميكرد يعني اريك گارستي شهردار لسآنجلس به خنده بيفتند. گارستي آنجا بود تا درباره كنارهگيري اياالت متحده از تفاهم تغييرات اقليمي پاريس با شوارتزنگر كه يكي از حاميان محيطزيست است، صحبت كند.

ش//وارتزنگر در ادامه گفت: واش//نگتن ادع//ا ميكرد كه اگر ميگويد گازهاي گلخانهاي آلودهكننده نيست، الزم نيست براي شما از ادعايشان صرفنظر كنند تا بتوانيد هواي ايالت خودتان را با وضع قانون تميز كنيد. اين چيزي اس//ت كه گفتند. يك لحظ//ه چنين چيزي را تصور كني//د، اينكه گازهاي گلخانهاي آلودهكنندهنيستند!

او گفت: در دنياي واقعي، آدم بايد از راه عادي استفاده كند كه شكايت كردن از دولت فدرال است. پرونده تا دادگاه عالي پيش رفت و آنها باختند. البته، به فاصله بسيار كمي تمام ماشينسازان دنيا از ما شكايت كردند.

شوارتزنگر گفت با وجود تمام مشكالت، او و تيمش توانستند رهب//ري تاثيرگذاري به نماي//ش بگذارند: در نهايت آنها قبول كردن//د و ما هم قانون كاهش آلودگي اگزوزها را وضع كرديم و بعد هم با دولت اوباما كار كرديم تا اين كار را در سطح ملي انجام بدهيم. چيزي كه نشان داديم اين بود كه دولت فدرال نميتواند جلوي آدم را بگيرد.

كنار كشيدن آمريكا از توافق پاريس توسط دونالد ترامپ باعث ش//وك جهان شد. رهبران دنيا اين حركت را زيرسوال بردند و هاليوود هم توئيتهاي خشمگين داد. از اوايل ژوئن تا به حال كه اين اتفاق افتاد، هزاران شهر آمريكا بهطور جداگانه اعالم كردهاند كه به تعهدات توافق پاريس پايبند باقي خواهند ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.