تازههاي نشر ماهي

Jahan e-Sanat - - News -

به اميد ديدار در آن دنيا به اميد ديدار در آن دنيا رماني ضدجنگ اس//ت ك//ه قهرمانانش سربازان فرانس//وي زخمخورده از جنگ جهاني اولند؛ س//ربازاني كه سرنوشتش//ان در فرانسه پس از جنگ بهمراتب س//ياهتر از روزهاي وحشتناك جنگ اس//ت. داستان درباره روزگار دو س//رباز اس//ت كه از جنگ جهاني اول جان بهدر بردهاند. جنگ به پايان رس//يده. دولت تصميم ميگيرد سراغ پيكر سربازهايي برود كه در جنگ كشته و در همان نزديكي جبهه نيز به خاك سپرده شده بودند. آنها ميخواهند اين اجساد را در گورستان نظامي وسيعي دفن كنند. اين اقدام بزرگ اخالقي و ميهني زمينهساز كسبوكاري پرسود ميشود: بايد صدهاهزار تابوت ساخته شود، صدها هزار قبر كنده ش//ود، تابوتها به گورستان حمل و باز در قبر تازهاي به خاك سپرده شوند. جنگ براي تجارت خيلي سودآور است، حتي وقتي به پايان رس//يده باشد. به اميد ديدار در آن دنيا در سال 2013 برنده جايزه ادبي گنكور شد.

مردههاجوانميمانند رماني كه در سال 1949 نوشته شده و روايتي است از اوضاع آلمان از پاي//ان جنگ جهاني اول تا پايان جنگ جهان//ي دوم؛ دورهاي كه به برآمدن هيتلر انجاميد. زگرس در اين رمان سرگذشت چند خانواده با عقايد سياسي گوناگون را به موازات هم روايت ميكند تا نشان دهد چه شرايطي باعث شد جامعه آلمان به چنان انتخاب سياسي دست بزند و واكنش بخشهاي مختلف جامعه به اين انتخاب چه بود. كودتاهايايران كودتاي نظامي از آغاز پيدايش تاكنون به روشي براي تغيير دولت بدل شده اس//ت. جامعه ايران چه تجربههايي در زمينه كودتا داشته اس//ت؟ چه نوع كودتاهايي در اين سرزمين رخ داده است؟ علل وقوع كودتاها چه بوده اس//ت؟ كودتا به پي//روزي كدام نيروهاي سياس//ي انجاميده و كدام نيروها را از ميدان بيرون رانده است؟ چه نوع حكومتي جايگزين نظام پيشين شده است؟ يزداني در كتاب كودتاهاي ايران تاريخ 50 ساله ايران را بازگو نميكند بلكه ميكوشد به اين پرسشها پاسخ دهد و آنها را تحليل كند. فصل يكم اين كتاب مبحثي نظري و تاريخي درباره پديدهكودتاست.درفصلهايدومتاپنجمكودتاهايايرانبررسي ميشوند؛ براندازي مجلس اول، برچيدن مجلس دوم، سوم اسفند 1299 و82 مرداد2331.يزدانيدرفصلپايانيكتابميكوشد شاخصههاي مشترك اين چهار كودتا را بيابد و بررسي كند كه آيا ميتوان الگوي مشتركي در كودتاهاي ايراني يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.