سرطان جن

Jahan e-Sanat - - News -

رامبد خاتلري از آن دست نويسندگاني است كه كارش را با نقد كتاب آغاز كرده است. نام او در چند سال گذشته به طور متناوب در جلسات نقد و بررسي آثار ايراني و گعدههاي ادبي تكرار شده است. خانلري توانست با حضور در جريان ادبيات براي خودش نامي دست و پا كند و از اين رو دو كتاب او به نامهاي »سرطان جن« و »آقاي هاويشام« فروش خوبي در بازار كتاب داشت. خود خانلري در مورد چرايي تمايل به نوشتن داستان كوتاه گفته است:

»من قبل از اينكه داستان كوتاه بنويسم نقاشي ميكردم و دوست داشتم كميكاستريپ كار كنم، اما ديدم هم زمانبر اس//ت و هم پرهزينه. ذهنم هم قصهس//از بود و دوست داشتم از موقعيتها چيزي خلق كنم. داستان كوتاه اين امكان را به من ميداد تا از موقعيتها داستان خلق كنم. همچنين چون رشته تحصيليام رياضيات بود و در داستان كوتاه به نسبت رمان، مهندسي اطالعات مهم است و اهميت بيشتري در داستان كوتاه پيدا ميكند آن را در داستان كوتاه به كار گرفتم.«فضاي داستانهاي خانلري آميخته با وحشت است. سرطان جن كه از نامش پيدا است داستانهايي در فضاي ايراني و حول و حوش گفتوگوهايي است كه بيشتر در بين پدربزرگها و مادربزرگهايمان سراغ داريم. او در مورد كتابش ميگويد:

»براي كار اولم حس ميكردم يك نويسنده فقط بايد قصه بگويد و حرفهاي جديد و عجيب را براي كارهاي بعدي گذاشتم. در اين اثر قصدم قصهگويي بود. اينكه اين فضا را انتخاب كردم به خاطر خواندن قصهها و ديدن فيلمهايي در اين ژانر بود، چراكه باعث شده بود چارچوبهاي اين ژانر را بيشتر بشناسم. نويسنده هم بايد كاري را انجام دهد كه بلد است. اين كار را بلد بودم و سعي كردم آن را در داستانهايم بياورم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.