رييس هيات داوران جشنواره لوكارنو معرفي شد

Jahan e-Sanat - - News -

اليور آس//اياس، كارگردان و فيلمنامهنويس فرانس//وي در راس هيات داوران جشنواره فيلم لوكارنو قرار گرفت. آساياس، كارگردان فيلم »خريدار شخصي« به عنوان رييس هيات داوران هفتادمين جشنواره فيلم لوكارنو مسووليت اصلي انتخاب برنده يوزپلنگ طاليي بهترين فيلم اين رويداد سينمايي را بر عهده خواهد داشت.

اينكارگردانفرانسويدرسال4102 فيلم»ابرهايسليس ماريا« را ساخت و اين فيلم پس از رونمايي در جشنواره كن در جشنواره لوكارنو نيز به روي پرده رفت.

كريستين اس//توارت براي اين فيلم به عنوان اولين بازيگر آمريكايي جايزه سزار بهترين بازيگر زن راكسب كرد. آساياس اخيرا در فيلم »براساس يك داستان واقعي« به عنوان نويسنده فيلمنامه با رومن پوالنسكي همكاري داشته است كه امسال در بخش غيررقابتي جشنواره كن رونمايي شد.

جشنواره فيلم لوكارنو پس از كن، ونيز و برلين معتبرترين جشنواره سينمايي اروپاست و ويژگي خاص آن نمايش فيلمها در ميدان معروف »پياتزا« در فضاي باز و بر پرده بزرگ است كه در آنجا حدود هشت هزار تماشاگر به ديدن فيلمها مينشينند.

هفتادمين جش//نواره بينالمللي فيلم لوكارنو از تاريخ دوم تا دوازدهم آگوس//ت )11تا 12مرداد( در شهر لوكارنوي كشور سوئيس برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.