تيغ و زنگي مست!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- با در نظر گرفتن اينكه قطر پيش//نهادات يا دس//تورهاي كشورهاي عرب//ي مبني بر قطع رابطه ب//ا گروههايي كه با آنها رابطهاي ن//دارد را نپذيرفته احتماال به زودي شروط جديدي از سوي كشورهاي عربي به دولت قطر تس//ليم خواهد شد كه به اندازه شروط قبلي خفتبار و ناممكن خواهد بود و پيشبيني ميكنيم شروط زير اينها باشد. -1 آلودگي هواي تهران را بايد ظرف سه ماه قطع كنيد! -2 مشكل ترافيك تهران را هم همينطور! -3 باي//د كاري كني//د ديگر در تريبونهاي رس//مي ايران مسووالن همديگر را نكوبند!

-4 مش//كل توهين كاربران ايراني در فضاي مجازي را هم شما بايد حل كنيد!

-5 كاري كنيد كارلوس كيروش و ممدآقا مايليكهن با هم رفيق جينگ شوند!

6-همباداعشقطعهمكاريكنيدوهمبهادامهحمايتهاي ماليتان از آنها ادامه دهيد.

اين شش تا پيشنهاد به ذهنمان رسيد. اگر كسي نظر ديگري دارد ميشنويم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.