تركيه؛ خبرنگار بيبيسي را اخراج كرد

Jahan e-Sanat - - News -

جامجم آنالين- ژيار گل، خبرنگار بيبيسي فارسي، هنگام ورود به فرودگاه استانبول تركيه، بازداشت، بازجويي و سپس از تركيه اخراج شد.

به گزارش جامجم آنالين به نقل از بيبيسي، ژيار گل به مدت پنج س//اعت بازداشت شد و پس از اخراج از تركيه به اربيل، در كردستان عراق رفته است. محدوديتهاي مطبوعات در تركيه به ويژه پس از كودتاي نافرجام سال گذشته تشديد شدهاند. در حدود يك سال گذشته بيش از 200 روزنامهنگار در تركيه بازداشت و بيش از 100 رسانه توقيف شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.