بررسی موفقیت اقتصادی هنگكنگ زیر ذرهبین »جهان صنعت«؛ كارآمدی دولت، بهرهوری كسب و كار

پكنتبدیل»دولتشهر«جزیرهایخودرابهكشوریمستقلبرنمیتابد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رييسجمهور چين با حضور در مراسم اداي سوگند رييس اجرايي جديد هنگكنگ، هشدار داد ه//ر گونه تالش براي زير س//وال بردن حق حاكميتپكن،عبورازخطوطقرمزتلقيميشود. شي جين پينگ ديروز هشدار داد هرگونه تالش از سوي هنگكنگ براي به چالش كشيدن دولت مركزي پكن مطلقا غيرقانوني است.

وي كه براي شركت در مراسم اداي سوگند كري الم، ريي//س اجرايي جديد هنگكنگ به اين دولتش//هر س//فر كرده بود، افزود: هرگونه تالش براي به مخاطره انداختن حق حاكميت و امنيت چين، نف//وذ يا فعاليتهاي مخرب در اين كشور به منزله تخطي از خطوط قرمز پكن محسوب ميشود.

حضور شي در هنگكنگ اين دولتشهر را ب//ه صحنه درگيري جداييطلبان و طرفداران چي//ن تبديل كرده، ح//ال آنكه در اين ميان، الم در مق//ام نخس//تين بانويي ك//ه عهدهدار س//مت رياس//ت اجرايي هنگكنگ ميشود براي رهايي از دودس//تگي كه دامنگير مردم ش//ده، آنها را به اتح//اد فراخواند. وي در عين حال با تاكيد بر اينكه تغيير در عرض يك شب حاصل نميش//ود، قول مساعد داد كه از پس روياروي//ي با چالشهاي سياس//ي و اقتصادي هنگكنگ برآيد.

هنگكنگ، شهري است جزيرهاي در جنوب چين با هفت ميليون و 230 هزار نفر جمعيت كه از مهمترين بازارهاي مالي و تجاري آس//يا و جهان به شمار ميرود. هنگكنگ از سال 1842 1997ات جزومستعمراتامپراتوريبريتانيابودو درسال7991وپسازپايانيافتنپيمانپيشين به جمهوري خلق چين پيوست.

اين دولتشهر در جايگاه نخست رتبهبندي رقابتپذيري اقتصادي دنيا در سال 2017 قرار گرفت. در اين ردهبندي كه توس//ط موسس//ه بينالمللي توسعه مديريت (IMD) اعالم شده اس//ت، آمريكا تحت تاثير سياس//تهاي دونالد ترامپ با يك پله سقوط در مكان چهارم و بعد از كشورهاي سوييس و سنگاپور قرار گرفته است در حالي كه چين توانسته از مكان بيست و پنجم به جايگاه هجدهم صعود كند.

اين موسسه كه مقر آن در سوييس است 63 كشور دنيا را بر اساس چهار عامل رقابتپذيري عملكرد اقتصادي، كارآم//دي دولت، بهرهوري فضاي كسبوكار و زيرساختها رتبهبندي كرده كه براس//اس آن هنگكنگ ب//ه دليل دو عامل كارآمدي دولت و بهرهوري فضاي كس//بوكار براي دومين سال متوالي در صدر رقابتپذيرترين اقتصادهاي دنيا قرار گرفته است.

هنگكنگ همچنين در رتبهبندي آزادترين اقتصادهاي دنيا، براي بيستوسومين سال متوالي همچنان مكان نخست را به خود اختصاص داده است. در ردهبندي رقابتپذيري اقتصادي،IMD هنگكنگ از سال 2013 جز يك دوره همواره در بين سه كشور نخست بوده است.

در اي//ن ردهبندي، چين با هفت پله صعود به دليل افزايش حضور در تجارت بينالمللي و بهبود بهرهوري دولت و فضاي كس//بوكار، بيش//ترين پيشرفت را در زمينه رقابتپذيري اقتصادي داش//ته اس//ت. امارات، ديگر كشور آسيايي است كه با پنج پله صعود از رتبه 15 در سال گذش//ته توانسته در جمع 10 كشور نخست قرار گيرد.

IMD در اي//ن رتبهبندي، اقتصاد ديجيتال يعني توانايي كشورها براي سازگاري و ارائه فناوري ديجيت//ال و چگونگي انتقال آن به فعاليتهاي دولت، مدلهاي كسبوكار و جامعه را هم مورد ارزيابي قرار داده است كه براساس آن هنگكنگ از رتبه 11 در سال گذشته به مكان هفتم صعود كرده اس//ت. در قعر اين جدول نيز كش//ورهاي اوكراي//ن ،(60) برزيل (61) و ونزوئال (63) قرار دارند كه تاثير مشكالت سياسي و اقتصادي بر كارآمدي دولتهاي آنها موجب تنزل رتبه اين كشورها شده است.

اقتصاد هنگكنگ پس از رش//د دو درصدي در ،2016 در س//ه ماه//ه اول س//ال 2017 به ميزان 3/4 درصد رش//د داشت. در ،2017 رشد اقتصادي اين ش//هر در مجموع دو تا سه درصد افزايش خواهد يافت.

نرخ بيكاري فصلي تعديل شده و در مقايسه با نرخ 3/4 درصدي 2016 براي مدت س//ه ماه ت//ا مي 2017 مع//ادل 3/2 درصد بود. صادرات كاالهاي هنگكنگ طي ژانوي//ه تا مي7102، پ//س از كاهش 0/5 درص//دي 2016 به ميزان 8/2 درصد رشد داشته است. صادرات كاالهاي هنگكنگدرسال7102 بهطوركليپنجدرصد رشد داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.