تجارت خارجي در حسرت حمایت بانك مركزي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - * رییس مجمع واردات

كشور ما براي توسعه روزافزون خود گريزي ندارد مگر اينكه به سمت حضور حداكثري در بازارهاي بينالمللي و منطقهاي پيش برود. اين يك واقعيت تمامعيار در نوع اقتصاد و كسبوكار مردم اين سرزمين است كه دقيقا ريشه تاريخي ني//ز دارد. هر چق//در اين حض//ور پررنگتر و هوشمندانهتر باشد، اميد به ايجاد ارزشافزوده و افزايش سرانه ملي بيشتر ميشود.

متاسفانه با وجود پتانسيلي كه در تجار ايراني وجود دارد اما نقش بانك مركزي در بهينهسازي چرخه تجارت مورد غفلت واقع و به مرور سبب ايجاد شكاف در برنامهريزيها شده است. واقعيت دردناك اين است كه در سالهاي گذشته كه تراكنشهاي بينالمللي بانكي و تجارت خارجي كش//ور با فشار مضاعف تحريمهاي بينالمللي دس//توپنجه نرم ميكرد، فراموش كرديم كه حي//ات و ممات بنگاهه//اي اقتصادي فعال در عرصه تجارت فرامرزي به بخشنامههاي بانك مركزي و سياس//تگذاريهاي آن وابسته است. هر فعال اقتصادي كه براي كس//ب و كار خود به آن سوي مرزها چشم دوخته باشد، به شكلي تحتالشعاع دس//تورالعملهاي بانك مركزي است و نميتواند از اين گردونه خارج شود.

امروز اكثر بنگاههاي بخشخصوصي دچار مش//كل تامين نقدينگي هستند و اين موضوع سبب شده در زماني كه به نقدينگي براي خريد خارجي نياز دارند، نتوانند از فرصتهاي تجارت خارجي به شايس//تگي بهرهبرداري كنند. اين درحالي است كه فرصتها در تجارت خارجي به صورت زودگ//ذر و مقطعي پيشروي تجار قرار ميگيرن//د و اگر بخشخصوصي نتواند از اين فرصتها بهرهبرداري كند، مجبور اس//ت كاالي م//ورد نياز مردم را با هزينه تمامش//ده باالتر خريداري كند.

از س//وي ديگر يكي از مشكالتي كه اقتصاد ايران از ديرباز با آن دست و پنجه نرم ميكند، هزينه باالي تامين پول براي فعاالن واحدهاي اقتصادي اس//ت. در حالي كه ادعا ميشود نرخ تورم در سال گذش//ته تكرقمي شده، انتظار ميرفت س//ود تس//هيالت بانكي به تناسب با آن كاهش يافته تا بنگاههايي كه در تنگناهاي تامين مالي هس//تند، بتوانن//د وجوه مورد نياز خود را با كمترين هزينه تامين كنند. اما آنچه در نظام بانكي ش//اهد هس//تيم آن است كه با وجود همه تالشها هنوز نرخ س//ود تسهيالت بانك//ي براي بنگاهها، هزين//ه مالي هنگفتي را تحميل ميسازد.

عالوه بر اين ثبات رويهها نيز موضوع مهمي اس//ت. بيش//ك براي ايجاد ارزش اف//زوده در تجارت خارجي، چرخه تجاري كشورمان بايد از سيطره بخشنامههاي غافلگيركننده و فرسايشي رهايي پيدا كرده و به سمت بهرهبرداري بيشتر از فرصته//اي تجارت خارجي هدايت ش//ود. وقتي بازار از كاالهاي وارداتي بدون شناس//نامه و كمكيفيت استقبال ميكند، نشان ميدهد كه چرخه تجارت خارجي نتوانسته آنگونه كه بايد از تج//ار قانوني حمايت كند و اين موضوع بهتر است بيش از گذشته مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد.

سخن پاياني آنكه بدون شك رونق توليد ملي در شرايطي محقق ميشود كه نگاه توليدكننده ايراني به بازارهاي خارج از مرزها دوخته ش//ود و اين در شرايطي است كه هزينه تمامشده توليد كه بخش از آن وابسته به واردات مواد اوليه است، كاهش پيدا كند و پيشفرض اساس//ي براي چنين ش//رايطي آن است كه تجار قانوني در بهرهبرداري از فرصت رقابت در عرصه بينالمللي با برنامهريزي و حمايت سازمانهاي متعدد از جمله بان//ك مركزي ورود پيدا كرده باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.