از روحاني تا آلنده؟

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمدصادق جنانصفت انتقاد ش//ديد اس//حاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهور از مخالفان وي با لحني تند نشان ميدهد كه داستان انتخاب//ات 29 ارديبهش//تماه 1396 هنوز ج//اي چون و چرا دارد. مخالفان رييسجمه//ور در دور دوم انتخاب وي ب//ه منصب باالترين مقام اجرايي كش//ور و نفر دوم قدرت مطابق قانون اساسي حتي يك روز را در مجادله با دولت تعطيل نكردند. بيش//ترين يورشهاي انتقادي به دولت يازدهم و دولتي كه هنوز بر س//ر كار نيامده اس//ت، در ميدان كسبوكار، معيشت و اقتصاد كالن اس//ت. برخي كاس//تيها در بازار پول و سكوت و سكون در بازار كاال و كار و سرمايه راه را براي مخالفان روحاني باز گذاشته است تا شمشير انتقاد را غالف نكنند اما در هفتههاي اخير رويداد دامنهدار در مواجهه با ورشكستگي موسسههاي اعتباري غيرمجاز از سوي سپردهگذاران داستان را پيچيدهتر كرده است. سخنگوي بانك مركزي معتقد اس//ت اين رفتارها نميتواند دور از خواس//ت بدهكاران كالن بانكي باش//د و آنها پشت پرده اعتراضها با وجود وعدههاي بانك مركزي هس//تند. ديروز اما بازار سرمايه نيز شاهد اعتراض برخي س//هامداران بوده اس//ت كه به رك//ود در اين بازار اعت//راض كردهاند و حتي حمله فيزيك//ي محدودي نيز به بورس تهران داشتهاند. آيا اعتراضها به ساير بازارها مثال بازار كار يا بازار كاال كش//يده خواهد شد؟ برخي آگاهان ميگويند شايد در ذهن مخالفان روحاني اين باش//د كه بخواهند ب//ا روحاني كاري كنند كه با س//الوادور آلنده در اوايل دهه 1970 ش//د! مخالفان آلنده با كشيدن پاي شهروندان عادي به خيابانها و گسترش اعتراضشان فضا را مس//موم كردند و دولت شيلي را تحت فشار قرار دادند. آيا قرار اس//ت همان داس//تان در ايران تكرار شود؟ واقعيت اين است كه مخالفان سياسي روحاني تمايل زيادي به ناكارآمد نشان دادن دول//ت دارند و تمايل دارند دولت دوازدهم در ضعيفترين حالت شكل و ماهيت پيدا كند و ممكن است بتوانند برخي سازماندهيها را انجام دهند. اما برخي كارشناسان باور دارند كه مخالفان دولت روحان//ي نميخواهند اقتصاد در دول//ت دوازدهم همانند اقتصاد دوران ش//كوفايي شيلي ش//ود. تحرك اقتصادي كه پس از رفتن دولت آلنده در شيلي رخ داد و هنوز نيز ادامه دارد، با استفاده از تسهيالت و سرمايهگذاري خارجي و سياستهاي اقتصاد باز بود و دولت روحاني استعداد خوبي دارد كه اين وضع را در ايران پديدار كند و مخالفان از همين مساله بيم دارند. كاميابي دولت دوازدهم در حوزه كسبوكار و معيشت شهروندان راه را براي انتخاب دولتي همانن//د دولت دوازدهم هموار ميكند و كار را براي راي دادن به دولتي غي//ر از اصالحطلبان ناهموار خواهد ك//رد. دولت روحاني كدام دولت شيلي خواهد شد؟ دولت آلنده يا دولت پس از آلنده؟ به نظر ميرس//د دولت محترم بايد درباره مسايل اقتصادي روز با مردم بيشتر حرف بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.