وقت بازبیني مجدد اصول

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - hedayati.mohammad@yahoo.com

محمد هدایتي- انقالبس//ال7531 ايران محص//ول فعاليتهاي گروههاي بس//ياري بود با ديدگاههايي بعضا كامال متفاوت. اين گروهها درباره ش//يوه اداره كشور، مسايل اقتصادي، دغدغههاي ايدئولوژيكوبهويژهرويكردنسبتبهديگركشورها و جامعه جهاني ديدگاههاي متفاوتي داشتند. به تدريج از س//الهاي ابتدايي دهه 06، يك روايت سيطرهيافتيعنيهمانچيزيكهتقريبادربيش از سه دهه اخير در جمهوري اسالمي ديده شده اس//ت. با اين حال پيروزي اين روايت به معناي از بين رفتن تفاوت ديدگاهها نبود. ميشود در حالت كلي از وجود دو ديدگاه در اين روايت مسلط شده سخن گفت؛ در زمينه شيوه مواجهه با كشورهاي ديگر و به ويژه كشورهاي غربي از يكسو و مبناي مشروعيتدولت.دردهه06 ايرانروابطمحدودي با قدرتهاي غربي داشت، تقابل ايدئولوژيك شكل گرفت و اين تقابل حتي به تدريج به يكي از اصول موضوعه كشور بدل شد.

از طرف ديگر نظام سياس//ي آمي//زهاي بود از مشروعيت ديني همراه با جمهوريتي كه متوسل به مردم بود. اگرچه اختالفات كمتر آشكار بود اما رقابتايندورويكردزيرپوستيادامهيافت.دربيش از دو دهه اخير وزن و توان نسبي هر كدام از اين رويكردهابرمبنايجايگاهنمايندگانشاندرقدرت وحاكميت،مسالهپشتوانهومقبوليتاجتماعياين گروههاوشرايطبينالملليمتاثرشدهاستامانوعي توافق ضمني مانع از مس//الهدار شدن جدي اين تفاوت ديدگاهها ميشده است. به نظر ميرسد در شرايطفعليتقابلايندوگفتماندرنتيجهقدرت نسبتا نزديك نمايندگانشان و شرايط منطقهاي و بينالملليبهمرحلهايرسيدهباشدكهنشودمانند دو دهه گذشته آن را به صورت مكتوم نگه داشت و نوعيوفاقايجادكرد.ازاينروميبينيمكهدرچند ماهاخيراينتقابلعمالآشكارشدهاست.تنشهاي كالمي افزايش پيدا كرده اس//ت. براي برخي اين تنشهايآشكارااعالمشده،نشانگررسيدنبهيك بنبستسياسيبود.اينكهبااينحجمازاختالفات در ظاهر بنيادي در بين بلوك قدرت دشوار بتوان ادامه داد. ش//ايد زمان آن رس//يده باشد تا دوباره گفتوگوها آغاز و تصميمگيريهاي جدي درباره اين مسايل اساسي گرفته شود. درباره اينكه منطق مواجهه ايران با دنيا چگونه باشد، چه رويكردي بايد در قبال اتفاقات منطقهاي و بينالمللي در پيش گرفت و در نهايت اينكه ديدگاه اكثريت مردم چه تاثيريبايدبراينتصميمگيريهاداشتهباشد.طبق قانوناساسيبرايچنينتصميمگيريهاييحتي ميتوان به آراي عمومي متوسل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.