ادغام كار درستی بود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

وزير صنعت، معدن و تجارت با اعالم حمايت از صنايع كوچك و متوسط، از دو طرح جديد با كمك بانك مركزي و ستاد ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.