تشكيل پرونده براي توهينكنندگان به رييسجمهور

دادستان كل كشور در نشست خبري مطرح كرد؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياس/ي- دادس//تان كل كشور در نشس//ت خبري خود اهانت ب//ه مقامات بهويژه اهانت به رييسجمهور در راهپيمايي روز قدس را محكوم كرد و از ورود سريع دادستاني تهران به اين قضيه خبر داد. منتظري از مواضع قوه قضاييه نيز دفاع كرد و با اشاره به برخي از هجمهها عليه ق//وه قضاييه گفت كه برخي از انتقادها با هدف تضعيف دستگاه قضا گفته ميشود.

منتظري در نشس//ت خبري خود با اش//اره به ش//هادت آيتاهلل شهيد بهشتي در هفتم تير سال 06، يادآور شد: در حادثه انفجار دفتر حزب جمهوري اسالمي توسط منافقين كوردل كه در راستاي تحقق دستورات استكبار جهاني صورت گرفت، متاسفانه سرمايههاي ارزشمندي از مردم و انقالب گرفته ش//د. هرچند نظام، هزينههاي سنگيني را در آن حادثه پرداخت اما اين حادثه در كنار ساير حوادثي كه توسط جنايتكاران منافق انجام شد از جمله ترور دادستان كل انقالب، انفجار دفتر نخستوزيري و ساير اتفاقاتي كه براي مردم توس//ط منافقين در دهه 60 انجام شد، موجب شد مردم خيلي زود به ذات خبيث و جنايتكار و وابسته سازمان منافقين پي ببرند و آنچنان منفور جامعه شدند كه ديگر آن جنايات در ذهن مردم پاك نخواهد شد.

منتظري با بيان اينكه ريش//ه نفاق توس//ط قوهقضاييه و در راس آن محاكم انقالب و دادستان كلانقالبريشهكنشد،خاطرنشانكرد:برخورد قاطعانه دستگاه قضايي هيچگاه از صفحه زرين انقالب پاك نميش//ود هرچند امروز ش//اهديم با هم//ان اهداف ده//ه 60 در جهت تضعيف و تخريب قوهقضاييه سخنها گفته ميشود و حرف غيرصحيحي به جامعه القا ميكنند.

دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه تضعيف قوهقضاييه به نفع كشور نيست، تصريح كرد: اگر گفته ميشود ش//ما در 73سال جز كشتن چه كرديد ج//واب ميگوييم اوال وظيفه قوهقضاييه برخورد با جرم و مجرم است. ثانيا جنايات دهه 60 دامنگير مردم و مسووالن بود و اين برخورد قوه قضاييه بود كه ريشه نفاق را بركند. اگر جانفشاني سربازان جان بر كف ضابطان قوهقضاييه نبود و اگ//ر برخورد قاطعانه قوه قضاييه با جريان نفاق صورت نگرفته بود، امروز نه از تاك نشان بود نه از تاك نشان.

منتظري در بخش ديگري از اين نشست در پاسخ به سوالي درباره وضعيت شكايتهايي كه عليه آمريكا در مراجع قضايي ايران مطرح شده است، گفت: درخصوص ادعا عليه آمريكا آنجايي كه به موجب قانون ببينيم منافع كشور آسيب ميبيند از طريق وزارت خارجه موضوع پيگيري ميشود. برخي از موارد به نتيجه رسيده و برخي هنوز به نتيجه نرس//يده اس//ت. اين مقام عالي قضايي ادامه داد: اكنون دولت آمريكا ساختمان بنياد علوي را مصادره كرده است. در داخل كشور سرمايهاي از آمريكا نداريم كه بتوانيم حقوق خود را اس//تيفا كنيم. قبل انقالب بخشي از سرمايه كشور خارج شد كه اكنون در سلطه آنهاست و ميتوانند با احكام خود از سرمايه ايران برداشت كنن//د. وي درباره آخرين وضعيت پرونده بابك زنجان//ي نيز گفت: در حكمي ك//ه براي پرونده زنجاني صادر شده اشكالي نيست. تالش بر اين اس//ت سرمايه انبوهي كه توسط اين شخص به خارج منتقل شده به نحوي به بيتالمال برگردد. در اين راستا اقداماتي صورت گرفته اما هنوز به نتيجه نرسيده است.

دادستان كل كش//ور با اشاره به توهيني كه در حاشيه راهپيمايي روز قدس به رييسجمهور ص//ورت گرفت، گفت: در پي حادثهاي كه اتفاق افتاد، به دادس//تان تهران دستور پيگيري داده ش//د، پرونده تشكيل و از ضابطان اطالعات الزم جمعآوري ش//د. توصيه بنده به كساني كه اين حركت را انجام ميدهند اين است كه بيان انتقاد را آلوده به حرف زش//ت و اهانت نكنند و بدانند اهانت به مسلمان حرام و غير جايز است.

وي ادامه داد: مقاماتي در قانون تعريف شدند كه حتي بدون شكايت فرد مورد اهانت، دستگاه قضاي//ي بايد اين موضوع را رس//يدگي كند. به هركدام از مقامات اهانتي شود، دستگاه قضايي بايد با آن برخورد كند. انتظار ما از رسانهها اين است كه سعي كنند جو جامعه را آرام نگه دارند. اگر گروهي حرف زشتي زدند و دستگاه قضايي وارد رس//يدگي ش//د، ذكر ه//ر روزه آن به نفع جامعه نيست. ما گزينشي عمل نميكنيم. اگر به رياستجمهوري اهانت شد جريانات طرفدار او چنين عمل كنند كه انگار به رييس قوه قضاييه اهانت ش//د. اهانت براي هيچ مسلماني زيبنده نيست.رسانههابايدفرهنگسازيكنند.دادستان كل كشور در رابطه با لو رفتن سواالت امتحانات نهايي گفت: اين قضيه براي هفته گذشته بود و هنوز اعالم جرمي از سوي مسووالن مزبور نشده اس//ت ولي اگر جرمي اعالم شود، دادستان ورود خواهد كرد. منتظري در پاسخ به اين پرسش كه دادستاني چه برنامهاي براي نظارت در قوهقضاييه دارد ت//ا گلهمندي مردم كم ش//ود، اعالم كرد: نظارت ميداني داريم كه به نظر ما كم اما جدي اس//ت. از زماني كه به دادس//تاني آمدم، نظارت سيستمي را فعال كرديم. امروز از طريق سامانه نظارت بهصورت جدي كنترل و جايي كه مشكل باشد به دادستاني اعالم ميكنيم. وي ادامه داد: دادستانهاي مراكز استان نيز نظارت سيستمي دارند. مردم هرگاه مشكلي را از طريق سامانه به ما منتقل كنند، به دليل اينكه مشخصات شاكي و شعبه پرونده ذكر ميشود، مطمئن باشند كه موضوع پيگيري ميشود. بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر روند پاس//خگويي و بررسي شكايت طوالني ميشود به خاطر كمبود امكانات است. بخشي از اعتباراتي كه در اختيار رييس قوه است )كه مورد تهاجم قرار گرفت( صرف ساخت همين ساختمانها شد. آقايان بررسي كنند مشكالت قوهقضاييه چيست؟ ما از لحاظ امكانات شرمنده مردم هس//تيم. مراجعات زياد اس//ت و مردم با بزرگواري گذشت كنند. اما آنجا كه خالف قانون است و فردي به مراجعهكننده بياحترامي كند، قطعا برخورد ميكنيم.

ص/دور كيفرخواس/ت ب/راي 6 نفر از مديرانتلگرامي

دادستان كل كشور درباره آخرين روند پرونده مديران كانالهاي تلگرامي، گفت: براي شش نفر از اين افراد كيفرخواست صادر شده است. انشاءاهلل در دادگاه رسيدگي عادالنه صورت گيرد و حكم قانون اجرا ش//ود. اين مق//ام عالي قضايي درباره تعداد تروريستهاي دستگير شده و زمان و مكان محاكمه اين افراد گفت: بعد از حادثه تروريستي تهران، دستگاههاي اطالعاتي و امنيتي در سراسر كش//ور اف//راد مظنون و تحت نظر را بازداش//ت كردند. در چند استان كه بيشتر در معرض تردد بود، برخي به دام افتادند و كارهاي خوبي توسط س//ربازان گمنام و برادرانمان در اطالعات سپاه صورت گرفت و تعدادي دستگير شدند.

منتظريبابياناينكهبرخيازدستگيرشدگان به دنبال انجام اقدامات تروريستي بودند، گفت: رس//يدگي قضايي در مراكز اس//تانهاي محل دستگيري انجام ميشود ولي نفرات و موارد اصلي به تهران منتقل ميشوند تا سياست واحد اعمال ش//ود. راه قانوني هم باز است. ميتوان بهعنوان س//ازمان واحد و از طريق قانون احاله در تهران رسيدگي كرد. وي گفت: تحقيقات درخصوص بعضي افراد تكميل شده و برخي در حال رسيدگي اس//ت. تا زماني كه رسيدگي به پرونده اين افراد دستگيرش//ده كامل نش//ود، نميتوان عددي را اعالم ك//رد. منتظري درباره سرنوش//ت پرونده تخلفات انتخابات//ي برخي مديران دولتي گفت: در مجموع 277 مورد تخلف و شكايت داشتيم كه از بيان جزييات پرهيز ميكنم زيرا ضروري نيست. تعدادي از اينها بررسي و قرار منع تعقيب صادر شد. براي برخي كيفرخواست صادر شد و تحقيقات برخي ازآنها نيز كامل نشده است. اين پروندهها در س//ه شعبه در حال رسيدگي است. برخي در صالحيت دادس//راي تهران اس//ت كه تفهيم اتهام ش//دند. دادستان كل كشور تاكيد كرد: اطمينان ميدهم بر اساس قانون قطعا قوه قضاييه برخورد جدي ميكند و با كسي شوخي نداري//م. اگر جرائم مقامات احراز ش//ود برخورد ميكنيم. رس//يدگي قضايي بايد همراه با دقت باشد تا حق كسي تضييع نشود. رسيدگي زمانبر است و افكار عمومي انتظار رسيدگي سريع دارد. من با دادس//تان تهران صحبت كردم، خودمان هم در تحقيقات كمك ميكنيم تا هر چه زودتر سرنوشت مشخص شود.

وي در پاس//خ به س//والي درب//اره اينكه چه اقداماتي براي اجراي قانون جرم سياس//ي شده و براي برگزاري محاكمههاي سياس//ي با هيات منصفه چه كارهايي صورت گرفته است، گفت: قطعا براي رسيدگي در چارچوب قانون و با حضور هيات منصفه آمادهايم. نبايد جرم سياس//ي را با جرم امنيتي قاطي كنيم. آنچه داعش، منافقين و جريانات انحرافي انجام ميدهند جرم سياسي نيست كه در دادگاه با هيات منصفه بررسي شود بلكه جرائم امنيتي است و بايد در دادگاه انقالب رسيدگي شود. دادستان كل كشور در پاسخ به اين س//وال كه آيا توهينهايي كه در مناظرات به قوه قضاييه شد را رسيدگي ميكنيد، گفت: شايسته نيس//ت قوه قضاييه براي خود پرونده تشكيل دهد. بخشي از اتهامات را با عملكرد پاسخ ميدهيم. وقتي دستگاه قضايي مقتدر با جرم و مجرم برخورد ميكند انتظار بيش از اين هم وجود ندارد ولي همانطور كه گفتم مردم آگاه هستند و خود حقيقت را تشخيص ميدهند.

منتظري در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه مطالبات بانكي افزايش پيدا كرده آيا ليست جديدي از دانه درشتها داده شده است، گفت: تعدادي پرونده معوقات بانكي در دادسرا اقتصادي مطرح اس//ت. استحضار داريد اين مسايل داراي فرآيند رس//يدگي طوالني است و شش يا هفت پرونده مهم درحال رسيدگي داريم. وي با بيان اينكه رسيدگي احتياج به نظر كارشناسي دارد، ادامه داد: قضات ما با نظر كارشناسي رسيدگي ميكنند. ما در مورد پرونده معوقات و موسسات مال//ي با پروندههاي گس//ترده و پيچيده روبهرو هس//تيم و هر هفته اين قبيل پروندهها را داريم كه در اثر كمكاري دستگاه مربوطه، مردم و بانك مركزيبامشكلمواجهميشوندودستگاهقضايي نيز گرفتار ميشود.

دادس//تان كل كشور اضافه كرد: در جلسات متعدد در ش//وراي پول اعتبار خواستم نظارت بانك مركزي بيشتر شود. در اين يكسال شهادت ميدهم نظارت بانك مركزي بهتر شد. ما بهطور جدي مس//اله را پيگيري ميكنيم. خود بنده بر اساسوظيفهپيگيرهستم.بانكمتخلفرصدوبا آن برخورد ميشود. تعدادي از بانكها پرونده دارند و مطمئن باشند با آنها برخورد ميشود.

اين مقام عالي قضايي در رابطه با موسس//ات مالي خطاب به مردم گفت: به موسسات مالي كه تابلو با مجوز بانك مركزي ميزنند اعتماد نكنيد. خانوادهاي همه سرمايه خود را آنجا گذاشتند تا س//ودي ببرند اما گرفتار افراد افعيصفت شدند. مردم بدانند پول خود را در دست گرگاني ندهند كهدنبالمنافعخودهستند.موسساتيميلياردي از مردم پول گرفتند چه كردند؟ مشخص نيست. بعضي س//رمايه را از كشور خارج كردند و برخي س//ود 40 درصد از مح//ل پولهايي كه از مردم ميگرفتند، دادن//د. وي ادامه داد: بانك مركزي ميگويد من همه جا نيرو ندارم و نميتوانم نظارت كنم. اين عذر موجه نيست. نبايد چندبار از يك سوراخ گزيده شويم. با هماهنگي بانك مركزي و نيروي انتظامي موسسات را چك كنند ببينند مج//وز دارد يا خير. اگ//ر ندارد برخورد كنند. به دادستان اعالم كرديم با همكاري نيروي انتظامي مجوزهاي موسس//ات مالي كنترل شود كه اگر مجوز نداشت موسسات را ببندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.