بدون آسمان و ريسمان ،راي مردم را بپذيريم

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- درحالي هجمهها به دولت روحاني از تريبونهاي رسمي ادامه مييابد كه بزرگان و زعماي اصولگرا همچنان در برابر اين هتاكيها سكوت اختيار كردهاند و البته اگر بتوانند خودش//ان هم آب به آسيب همين هتاكان ميريزند تا تنور دو قطبيسازي را در جامعه داغ نگه دارند؛ تنوري كه بيشتر از آنكه كه مردم را نسبت به گروههاي اصولگرا دلسرد كند شرايط را براي سقوط بيش از بيش اصولگرايان در خندقهايي كه خودشان آن را حفر كردهاند، فراهم ميكند. هجمه و حمالت شديد عليه دولت روحاني از همان ابتداي پيروزي در انتخابات 96 آغاز شد اما در چند روز گذشته از روز قدس گرفته تا تريبون نماز عيدفطر و نماز جمعه نشان ميدهد اين هتاكي قرار نيست فروبنشيند مگر آنكه بزرگتري اين آتش برخاسته از ميان جناحهاي اصولگرا را خاموش كند. با وجود آنكه بسياري روحاني را مسوول دوقطبيسازي در جامعه ميدانند، خودشان هر روز با اتهامي جديدتر در برابر دولت روحاني حاضر ميشوند. برخي از كارشناسان سياسي معتقدند اين روندها ممكن است تا جايي پيش رود كه برخي از گروههاي تندروي اصولگرا كار را به ايجاد موانع بزرگ اقتصادي و حتي اعتصاب بكشانند تا دولت را بهطور كامل فلج كنند. از همين روست كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهور با اشاره به افزايش برخي مخالفتها و انتقادها پس از انتخابات رياستجمهوري اظهار كرد: در اين روزها برخي نميتوانند عصبانيت خود را از راي مردم ناديده بگيرند. من نيز نميدانم چه زماني اين افراد ميتوانند راحت شوند اما بايد بدانند مردم كاري نكردهاند كه آنها عصباني شوند و اينگونه به مردم و منتخب آنها بتازند. اسحاق جهانگيري تاكيد كرد: مردم در يك انتخابات راي دادند و فردي با رايي بسيار باال انتخاب شد.

در اين شرايط ديگر نيازي نيست كه آسمان و ريسمان ببافيم و بگوييم مردم اشتباه راي دادهاند؛ بايد راي مردم را بپذيريم. وي گفت: در ايام انتقال دولت، به آرامش و گفتوگوي بيشتري نيازمند هستيم تا دولتي قويتر براي آينده شكل گيرد. هدف اصلي اين افراد سرگرم كردن رييسجمهور و دولت به چنين مباحثي است اما پيداست كه دولت نميخواهد با اين مسايل خود را سرگرم كند. جهانگيري تصريح كرد: رييسجمهور فردي داراي سابقهاي بسيار روشن، در پيش و پس از انقالب اسالمي است. آقاي روحاني در شوراي عالي امنيت ملي به عنوان مهمترين ركن تصميمگيري سالها نماينده مقام معظم رهبري بوده و ملت نيز او را بر اساس چنين ويژگيهايي انتخاب كردهاند. حال اينكه عدهاي بخواهند استدالل كنند كه شرايط جور ديگري است، تنها خود را اذيت ميكنند و موفق نخواهند شد كه دولت را از مسير اصلي منحرف كنند. با اين حال دولت روحاني بدون توجه به اين هجمه ها قصد دارد راه خود را ادامه دهد.

وزير ارتباطات نيز در اين باره گفت: سياست جدي دولت آرام شدن فضاي كنوني كشور است تا ابتداي دولت دوازدهم بتواند با قدرت و قوت سياستهاي اعالمي خود را اجرايي كند.

سيد محمود واعظي افزود: چندي پيش انتخاباتي برگزار شد و اين هجمهها و توهينه//ا پسلرزههاي آن انتخابات اس//ت. وي با بيان اينكه اميدواريم اين پسلرزهها پايان يابد، اظهار داشت: بايد بدانيم كه فصل رقابتهاي انتخاباتي پايان يافته و به سمت و سوي همكاري و رفاقت حركت كنيم. وزير ارتباطات با بيان اينكه دولت و كش//ور نيازمند آرامش است، تصريح كرد: اين هجمهها، درگيريها و اختالفات به هيچ وجه به نفع دولت، مردم و كشور نيست. واعظي افزود: مجموعه دولت درصدد است بتواند در دولت دوازدهم ماموريت و خواستي را كه مقام معظم رهبري و مردم از دولت توقع دارند اجرايي كرده و براي آن برنامهريزي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.